استقلال امروز نرم تمرين ميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

استقلاليها امروز جلسه ريكاوري در هتــل برگــزار ميكنند و بــا پرواز ساعت 13:3٠ راهي تهران ميشوند.

اســتقلال در ليگ برتــر ميزبان ماشــين ســازي اســت و چهاردهــم اســفندماه ميزبان اين تيــم در تهران اســت. اســتقلال پنج بازي خود را در ليگ پــي درپي برده اســت و اميدوار است ششمين برد خود را مقابل ماشين سازي به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.