رامین میخواست در ورزشگاه باشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

رضايیان و علیپور جداگانه برگشتند

اعضاي تيم پرســپوليس صبــح ديروز بعد از صــرف صبحانه در حالي باشــگاه ايرانيان دبي را به مقصد ابوظبي تــرك كردند كه رامين رضاييان و علي عليپور در دبي ماندند و قرار شــد در اوليــن فرصت به تهران برگردند. همبازيان بازيكنان اخراجي خيلي سعي كردند برانكو را متقاعد كنند تا آنها را ببخشــد اما مرد كروات بر تصميم قبلي خود پافشاري كرد و خواهان اين شد كه تيمش بدون اين دو بازيكن به ابوظبي برود.

باقري دعوا را گزارش داد

مشــاجره لفظــي رامين رضاييــان و علي عليپــور در تمرين عصر روز يكشــنبه پرسپوليس دقيقا مقابل چشــمان كريم باقري اتفاق افتاد و هر دو بازيكن بدون اينكه احترام مربي خود را نگه دارند تا آستانه درگيري فيزيكي با يكديگر پيش رفتند. شروع كننده اين دعوا رضاييان بود اما عليپور هم در پاسخگويي به حرفهاي همشهري خود كم نياورد. باقري وقتي اين صحنه را ديد هر دو بازيكن را از تمرين اخراج كرد و برانكو هم كه در هنگام درگيري، دور از صحنه بود، مخالفتي با اين قضيه نكرد.

رضايیان كار خودش را خرابتر كرد

بعد از بازگشــت سرخپوشان به باشگاه ايرانيان )پس از پايان تمرين عصر يكشــنبه( باقري تمام جزييات درگيري را به اطلاع برانكو رساند. مرد كروات بعــد از صرف شــام دقايقي براي شــاگردانش صحبت و در حضور جمع اعلام كرد كه بازيكنان خاطــي جايي در تركيب اصلــي تيم در بازي با الوحده ندارند. با توجه به اينكه فقط رضاييان در تركيب اصلي قرار داشــت از برانكو در اين مورد توضيح خواست و گفت چرا بايد از تركيب خارج شــود؟! مرد كروات كه اصلا انتظار چنين حاضر جوابي از شــماره 27 تيمش را نداشت فقط يك جملــه به زبان آورد؛ «هر دو فــردا برميگرديد تهران». سرمربي پرسپوليس از مسوولان باشگاه خواســت اين موضوع را از طريق سايت باشگاه رسانهاي كنند تا بازيكنان خاطي بفهمند چه حركت اشتباهي انجام دادند.

خواهش و پادرمیاني جواب نداد

صبح روز دوشــنبه سيد جلال حســيني كاپيتان پرسپوليس به اتفاق دوســتان نزديك رضاييان از جمله مهدي طارمــي و چند بازيكن ديگر نزد برانكــو رفتند تا او را متقاعد كنند كه تصميمش را در مورد بازيكنان خاطي تغيير دهد اما برانكو به هيچ وجه زير بار نرفت. در ادامه دوســتان رامين از همبازيان خود خواســتند كه به طور دسته جمعي براي بخشش اين بازيكن وســاطت كنند اما مرد كروات باز هم زير بار نرفــت و تاكيد كرد تيم بدون بازيكنــان خاطي و اخراجيها راهي ابوظبي ميشــود. حتي اظهار ندامت و خواهشهاي دو بازيكن خاطي هم در ماندن آنها حتي در كنار تيمشــان نيز نتيجه نــداد و هر دو بازيكن بايد به تهران برگردنــد تا در كميته انضباطي باشگاه پرسپوليس حاضر شوند.

اخطار به سبك پروفسور

ماجرا از يك تكل بد شــروع شــد و كار به فحاشي و درگيري فيزيكي كشــيد اما برخورد برانكو با اين درگيري سخت و محكم بود. با اينكه برانكو خودش صحنه را نديده بود اما به نظر ميرســد ذهنيت قبلياش به رضاييان نيز در اين تصميم موثر بوده اســت. اينطور كه از ظاهر ماجرا مشخص است، ســرمربي كروات پرســپوليس - كه كمتر از او اين تصميمات قاطع و بحث برانگيز را ســراغ داريم- قصد داشــته با اين تصميم مقابــل بازيكنان ديگر تيمش قدرت نمايي كند و به نوعي به آنها اخطار بدهد. گفته ميشــود بحث مليپوشان پرسپوليس و زمزمههاي اعتراض بازيكنان مليپوش اين تيم هم به گوش برانكو رســيده و او با اين تصميم از يك حاشيه بزرگتر در تيمش جلوگيري كرده است تا مليپوشان حتي در صورت دعوت نشدن به تيم ملي هم جرات اعتراض نداشته باشند.

رضايیان برنگشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.