عربشاهي: رضايیان نشان داد جنبه ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

كاروان پرســپوليس ظهر ديروز الوحده دبــي را به مقصد ابوظبي ترك كرد و همزمان با آنها علي عليپور هم راهي فرودگاه شــد و با پرواز ســاعت ۳۰:16 به ايران برگشــت. جالب اينكه رامين رضاييان به مســوولان باشگاه اعلام كرد پاســپورت او را تحويل دهند ولی قصد بازگشت به ايران را ندارد و ميخواهد براي تماشاي بازي پرســپوليس در امارات بماند اما سرانجام او ديشب به ايران برگشت. مناسب با اين دو بازيكن برخورد ميكرد.»

وي دربــاره اينكه شــايد بازيكني مثل راميــن رضاييــان در چند وقــت اخير آنقدر رفتارهاي حاشــيهاي از خود نشــان داده كه برانكو چنين تصميم قاطعي گرفته، افزود:«من بهعنوان يك پيشكســوت پرسپوليس دورادور رفتارهــاي رضاييان را رصــد ميكنم و با اين حرف موافقم. به نظر من رامين رضاييان خيلي زود تبديل به رامين رضاييان پرسپوليس شد و اين مساله روي اين بازيكن تأثير گذاشت. اين موضوع باعث شد تا ببينيم او رفتارهاي بچگانه انجــام ميدهد و به نظرم واقعا بچه اســت كه بزرگترهاي تيم بايد او را توجيه كنند. بازيكني مثــل رضاييان بايــد از نظر روحــي و رواني با او كار شود.»

پيشكسوت پرسپوليس ادامه داد: «رامين رضاييان نشــان داد جنبه ندارد. او بايد بداند هويــت تيمي و نظم و انضبــاط از هر چيزي مهمتر اســت. رضاييان بايد به فكر اين مسائل و فوتبالش باشد. مطمئنا هواداران پرسپوليس هم ميدانند نام پرسپوليس از هر نامي بزرگتر است و آنها هم بازيكن بااخلاق ميخواهند نه بازيكني كه تا ساعت 2 صبح بيدار است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.