شاهرودي: شايد بهتر بود برانكو گذشت ميكرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

رضا شاهرودي درباره اخراج دو بازيكن پرسپوليس توســط برانكو گفت:«اولا بايد بگوييم ما در اردوي پرســپوليس نيستيم كه در اين باره صحبت كنيم و هر چيزي هم بگوييم شايد قضاوت عادلانهاي نباشد زيرا از اصــل ماجرا اطلاعي نداريم. با اين حال طبيعي اســت كه براي سرمربي هر تيم، نظم و انضباط حرف اول را بزند».

وي درباره غيبــت اين دو بازيكن در مسابقه حساس با الوحده گفت: «رضاييان و عليپــور اگر در بازي بــا الوحده بودند، قطعا ميتوانســتند به كار اين تيم بيايند. به خاطر همين شايد بهتر بود برانكو كمي گذشت ميكرد اما رابطه استاد و شاگردي بايد حفظ شود. شاگردان اشتباه ميكنند و استادها بايد گذشت كنند».

شــاهرودي گفت: «با تمــام احوال نميتوان بــه برانكو خــرده گرفت. خود من جام ملتهاي آســيا را تنها به خاطر نيم ساعت تاخير از دست دادم. در حالي كه هيچ درگيري هم نداشــتم اما توسط محمــد مايلي كهن خط خوردم. بايد ديد دليل اين درگيري چه بوده و باشــگاه چه تصميمي ميگيرد. البته با توجه به اينكه در آستانه چنين مســابقه بزرگي اين دو به تهران برگشتهاند شــايد روي كيفيت تيم هم تاثيرگذار باشــد.به نظرم بهتر از هر كسي خود برانكو در اين باره ميتواند صحبت كنــد. بايد منتظــر توضيحاتش بعــد از بازي با الوحده دربــاره اين اتفاق باشيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.