محرمي، ماهيني، ربيعخواه و احمدزاده مهرههاي شطرنج برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

تصميــم برانكــو ايوانكوويچ در فاصله 48 ســاعت مانده بــه بازي با الوحده جــدا از اينكه اتفاق بزرگي را در پرســپوليس رقم زد و سر و صداي زيادي به پا كرد تركيب پرسپوليس را هم بــه هم ريخت. هر چند از بين دو بازيكــن اخراجي تنها رامين رضاييان در سه چهار بازي اخير از جمله ديدار با الهلال بازيكن ثابــت بوده اما حالا همه ميخواهند بدانند پروفســور 11 مرد اصلــياش براي بــازي امروز را چگونــه انتخاب خواهد كــرد. حتي قبل از اين اخراج هم مشــخص نبود برانكو ميخواهــد از ماهيني در دفاع چپ بهره ببرد يا راســت اما حالا كه پست هافبك راست خالي شده اوضاع كمي مبهم به نظر ميرســد. احتمال اول اين است كه برانكو از ماهيني در دفاع راســت، احمدزاده در دفاع چپ و محرمي در پســت هافبك راســت بهره گيرد كه با اين جابجايي محرمي براي اوليــن بار در پســت اصلياش بازي خواهد كرد. احتمال دوم حضور ربيع خواه در دفاع چپ و بازي كردن ماهيني در دفاع راســت و بازگشــت احمدزاده به هافبك راست خواهد بود كه اين تركيب پرسپوليســيها را ياد تركيب موفــق نيمفصل اول مياندازد و ظاهــرا منطقيتر به نظر ميرســد. حالت ســوم اســتفاده از ماهيني در دفاع چپ و محرمي در دفاع راســت خواهد بود و باز هم احمدزاده هافبك راســت ميشــود كه اين چينش هم جالب به نظر ميرســد. بــه هر حال بايد ديد برانكو بــا توجه به ديدگاه و اســتراتژياش در اين بــازي چه نوع چينشــي را انتخــاب خواهد كرد. در دو حالت از اين ســه حالت فرشــاد احمدزاده به پست اصلياش باز خواهد گشت اما ظاهرا برانكو همچنان دنبال حالتهــاي خــاص در تركيب اصلي است و دوست دارد غافلگيرمان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.