حمايت پیشكسوتان از تصمیم برانكو؛ اخراج بيانضباطها كار درستي بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

با اينكه رامين رضاييان بازيكن محبوب پيشكسوتان اســت و همواره آنها ميگفتند بايد برانكو به اين بازيكن ميدان دهد اما حالا همين پيشكســوتان از تصميم سرمربي تيم محبوب شــان حمايت كردهاند. ديروز همه پيشكســوتان در مصاحبههــاي خود اخراج رضاييان و عليپور بــه خاطر بي انضباطي را تاييد كردند. يكي از آنها فرشــاد پيوس بود كه گفت : «پرسپوليس در آسيا باشگاه بزرگي است و در اين تيم بينظمي جايي ندارد. من معتقدم برانكو بهترين تصميم را در مورد اين دو نفر گرفت.» مرتضي فنونيزاده هم گفت: «من نميدانســتم اين دو بازيكن به يكديگر ناسزا گفتهاند. كريم باقري كار خوبي كرد و از طرف من به او و برانكو بگوييد كار قشنگي كردهاند كه آنها را كنار گذاشــتهاند. برانكو نشــان داده كه مخالف بازيكنسالاري است و اين مســائل را تحمــل نميكند.» ابراهيم آشــتياني ديگر پيشكسوت ســرخها هم در مصاحبهاي گفت: «كنار گذاشــتن رضاييان و عليپور بــه خاطر درگيري با همديگر بوده اســت و حل اين مشــكل آســان است. اگر بازيكن با مربي درگير شود و به مربي توهين كند، جمع كردن كار ســخت ميشــود ولي در اين مورد، حق با برانكو اســت و ميتوان راحت اين مشكل را حل كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.