رضايیان: از برانكو و همه هواداران عذرخواهی میكنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ســاعتي بعد از عليپــور، رضاييان هم در فضــاي مجــازي بابت اتفاقات يكشــنبه عذرخواهي كرد و نوشت: «سلام هوادارهاي هميشگي پرسپوليس كه موفقيت تيم و تمام بازيكــن هاش آرزوي هميشــگيتونه و براي همه ما از ته دل نگران هستين. براي موضوع پيش اومده اول از همه بدون هيچ توضيحي از تك تكتون عــذر خواهي ميكنم. به خاطر علاقه زيادي كه به اين تيم و موفقيتش دارم هميشه ســعي ميكنم با جديت تو تمرينها شــركت كنم. به خاطر فشار بالاي تمرينها و نگرانيهــاي بازي فشــار زيادي هســت و گاهي بعضي رفتارهــا و رفلكسها رخ ميده كه شايد درست نباشه، ديروز اتفاقي افتاد كه باعث جر و بحثي شد و مربي گفت از تمرين خارج بشين. منم به خاطر همين خارج شدم و به هتل رفتم. هيچكس دوســت نداره براي تيــم محبوبش بازي نكنه و اگر اتفاقي افتاده صرفــا براي اين بوده كه قبــل بازي مصدوم نشــوم و نگرانيم از بازي فــردا )امروز( باعث شــد همچين چيزي بشــه. از تك تك شما عذرخواهي ميكنم. از آقاي برانكو ايوانكوويچ و آقــاي باقري و تك تــك اعضاي كادر فني عذر ميخوام. بزرگي پرسپوليس آرزوي همه ماســت. از شماها خواهش ميكنم آنقدر زود قضاوت نكنيد تــو دوران فوتبالم اولين باري بــوده كه كنتــرل خودم رو از دســت دادم. هميشــه تو زندگيتون اگر كاري خواســتيد بكنيد يا حرفي بزنيد قبلش خودتان را جاي اون شخص قرار دهيد. دوستون دارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.