پیشبیني حضور 6 هزار هوادار میزبان و 2 هزار پرسپولیسي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پنــدار خمارلو درباره نتايج جلســه هماهنگــي پيش از بازي كه ســاعت 12 ديــروز به وقت ابوظبي در ورزشــگاه آل نهيان برگزار شــد، افزود: «در اين جلسه درباره مســائل مختلف بازي صحبت شد. آقــاي مك، نماينــده كنفدراســيون در برگزاري مســابقه و آقــاي محمد باجر از ســوريه ناظر داوري هستند كه در جلسه حضور داشــتند.» وي ادامه داد: «در اين جلسه طبق روال معمول مسائل انضباطي، امنيتي، قوانين مسابقات، تشريفات بازي از زمــان حضور تيمها تا زمان خروج آنها، ايســتادن براي عكسبرداري، ترتيب ورود تيمها، چينش تماشــاگران، تيمها، روي ســكوها، بررسي لباسها و ســاير موارد انجام شــد.» خمارلو گفــت: «طبق اين هماهنگي تيمها 9۰ دقيقه پيش از شروع بازي بايد در ورزشــگاه حاضر باشند. 5۰ دقيقه قبل از مســابقه زمان ورود تيم به زمين مسابقه براي گرم كردن خواهد بود و 2۰ دقيقه قبل از شــروع مســابقه بايد زمين را ترك كرده باشــند.» وي درباره وضعيت حضور تماشــاگران پرسپوليس براي اين بازي گفت: «ظرفيت ورزشــگاه 1145۰ نفر اعلام شده است. پيش بيني مقامهاي الوحده اين بود كه 6 هزار هوادار الوحده و 2هزار نفر هوادار پرسپوليس در ايــن بازي حضور پيــدا كنند و همچنين اعلام كردنــد محدوديتي بــراي حضور تماشاگران پرسپوليس قايل نشدهاند؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.