بلیتي براي پرسپولیسيها مانده؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در نشست هماهنگي بازي الوحده و پرســپوليس مشــخص شــد بليت فروشي بازي روز مســابقه يعني امروز در مقابل ورزشگاه انجام ميشود.جالب اينكــه اماراتيها هيچ محدوديتي براي تماشاگران تيم مهيمان قايل نشدند و هواداران پرســپوليس بدون محدوديت ميتوانند به ورزشگاه آل نهيان بروند.از طرفي گفته شده در فاصله 48 ساعت مانــده تا آغــاز بازي تمــام بليتهاي اين مســابقه فروخته شد. الاهلي جزو تيمهــاي قديمي و پرطرفدار امارات به حساب ميآيد كه توســط خاندان آل نهيان اداره ميشــود. همــان خانداني كه مالكيت باشــگاه منچسترسيتي را برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.