مدير الوحده:كمترين انتظارمان تساوي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

عبدالباســط الحمادي، مدير باشــگاه الوحــده پيش از ديدار مقابل پرســپوليس گفت: «ما در گروهي آهنين بازي ميكنيم اما قادر به راهيابي به مرحله بعد هســتيم. اميدواريــم در بازي مقابل پرســپوليس ۳ امتياز كامل را بگيريم.»

وي افزود: «تيم مــا در آمادگي كامل بسر ميبرد و هيچ بازيكن مصدوم و غايبي نداريم و تمام بازيكنان در بهترين شــرايط ممكن قرار دارند تا عملكردي عالي را مقابل نماينده ايران داشته باشند و ۳ امتياز بازي را كســب كنند تا شكســت مقابل الريان جبران شــود. كمترين نتيجهاي كه از اين بازي انتظار داريم تساوي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.