پرسپولیسيها ويزاي دوحه را دارند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

گفته ميشد كميته تيمهاي ملي در حال اخذ ويزا براي بازيكنان مد نظر كيروش براي ســفر به دوحه است كه در اين فهرست پرسپوليسيها نيستند و اگر كــيروش در آينــده تصميم به تغييــر موضع بگيرد امــكان اخذ ويزا براي پرسپوليســيها وجــود ندارد در حالي كه اين دليل قانع كنندهاي براي اينكه پرسپوليســيها را در اردوي تيم ملي نبينيم، نيست.

هــم اكنــون ويــزاي قطــر در پاسپورت پرسپوليسيها خورده و حتي اگر فدراســيون فوتبال براي آنها ويزا نگيرد آنها مشــكلي براي همراهي تيم ملي نخواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.