پرسپولیس سرخپوش شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بنابــر اعلام مديــر روابط عمومي پرســپوليس، با توجه بــه تصميم اخذ شده در جلســه هماهنگي پرسپوليس در بازي امروز مقابل الوحده از پيراهن، شورت ورزشي و جوراب سرخ استفاده خواهد كرد.

دروازهبان هم يكدست سبزپوش خواهد بود و كاور نيمكتنشــينان نيز به رنگ ســبز اســت. تيم الوحده نيز يكدســت ســفيدپوش خواهــد بود و دروازهبان اين تيم نيز رنگ مشــكي به تن خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.