ساز و كار براي افزايش حضور سرمايهگذاران در ورزش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزير ورزش و جوانان ميگويد اعطاي تسهيلات ارزان قيمت از صندوق توسعه ملي براي ســرمايهگذاري در ورزش براي حمايــت از بخش خصوصــي در ورزش مدنظر است. مسعود سلطانيفر در بازديد از ورزشــگاه تيم واليبال كاله مازندران و ورزشــگاه فوتبال در دست ساخت شهيد چمران در آمل با اشــاره به اينكه اقتصاد ورزش دنيــاي بزرگــي اســت و بخش خصوصي سرمايهگذاريهاي جدي در اين بخش انجام داده اســت، گفت: «سازوكار فعاليت بخش خصوصي در دنيا پيشبيني شده است اما در ايران اين سازوكارها ديده نشده است. در ايران سرمايهگذاران حوزه ورزش بــه دنبال درآمدزايي از اين بخش نيستند اما بايد شــرايط استقبال بخش خصوصــي از ســرمايهگذاري در ورزش مهيا شود.» او با تاكيد بر اينكه بنگاههاي اقتصــادي و ســرمايهگذاري اشــخاص حقيقي در ورزش بايد افزايش يابد، ادامه داد: «ســازوكارهايي براي افزايش حضور ســرمايهگذاران در بخش ورزش برداشته شده اســت كه از جمله در برنامه ششم پيشبيني شد هزينههاي بخش ورزش در زمره هزينههاي قابــل قبول مالياتي قرار گيرد.» ســلطاني فر با بيان اينكه اعطاي تسهيلات ارزان قيمت از صندوق توسعه ملي با بررسي وضعيت اقتصادي كشور از جمله سازوكارهاي ديگر براي حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي در ورزش اســت، از تامين زمين ارزان قيمت براي اجراي پروژههاي ورزشــي نيز در وزارت ورزش نيز خبر داد.

او همچنيــن گفت: «امــروز 4 هزار پروژه نيمه كاره ورزشــي در كشور وجود دارد كه با احتســاب شــرايط روز 9 هزار ميليــارد تومان براي اتمام آنها اعتبار نياز است. رديف بودجهاي با همكاري مجلس و دولت و با تعامل نزديك در برنامه ششم توســعه به بخش ورزش اختصاص يافته اســت كه در آن اختصاص 27 درصد از ماليات بــر ارزش افزوده بــه بخشهاي ورزشي در استانهاست و به نظر ميرسد با اين مصوبه در ســالهاي آينده تحول خوبي را شاهد خواهيم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.