داورزني: فدراسيون موضوع كی روش را مديريت كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان در حاشــيه برگــزاري مجمع فدراســيون وزنهبرداري به بحثهاي روز ورزش ايران واكنش نشان داد. محمدرضا داورزنــي ابتــدا در مورد گلايــه اعضاي مجمــع از مشــكلات مالي فدراســيون وزنهبرداري گفت: «توقع دوســتان بحق اســت. وزنهبرداري جزو رشتههايي است كــه تــا الان بــا افتخارآفرينيهايي كه داشــته بار خيلي از رشــتهها را به دوش كشــيده اســت. توقع آنها اين است كه توجــه بيشــتري شــود و همچنين آنها معتقدنــد توزيع منابع مالي متناســب با مدالهاي آنها نيست. انشاءا... در تنظيم تفاهمنامــه اين موضوع هــم مورد توجه قرار ميگيــرد.» او با اشــاره به حمايت از علــي مرادي در انتخابات فدراســيون جهاني وزنهبرداري ادامه داد: «در خرداد انتخابات فدراسيون جهاني وزنهبرداري را پيشرو داريــم. علي مرادي و همكارانش براي پستهاي مختلفي كانديدا هستند، مــا هم وظيفه خــود ميدانيم كه كمك كنيم.» معــاون ورزش قهرماني در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه زمان برگزاري تجليل از مدالآوران مشخص شده است يا خير؟ گفت: «منتظر هستيم كه از دفتر رييسجمهوري تاريخي به ما اعلام كنند. بين 16 ـ 17 تا 21 ـ 22 اسفند يك روز را اعلام خواهند كرد.»

داورزنــي با اشــاره بــه اينكه گفته ميشــود انتخابــات هندبــال در حــال مهندســي شدن اســت و وزارت ورزش روي شخص خاصي نظر دارد، گفت: «اين حرف خندهدار اســت. با هيچ كانديدايي صحبتي نشده و اين صحبتها توهين به مجمع است. هر كدام از اعضا راي مستقل خود را دارند و آرا نيز مخفي اســت. اين حرفها شــايد از روي ناآگاهي باشد و يا اطلاعات غلط. وزارت ورزش كوچكترين نقشــي در اينكه چه كســي راي بياورد ندارد و اينكه كسي ساير اعضا را تحريك به كاري كند يا بگويد به چه كســي راي بدهند توهين به مجمع اســت. اميدوارم كسي كه ارجح اســت بتواند راي مجمع را بگيــرد.» او در ادامه مصاحبه خود به پناهندگي يكي از مليپوشــان اسكي در فنلاند هم اشــاره كرد و گفت مسوولان در تلاش براي بازگرداندن اين مليپوش هســتند: «اين خبر را من هم شنيدهام و فدراسيون و دستگاه ديپلماسي قضيه را دنبال ميكنند تا شــرايطي فراهم كنند كه او به كشور باز گردد. اميدوارم اين فرد تصميم عاقلانهاي بگيــرد و اين حركت براي خــود، خانوادهاش و براي كشــور نامناسب است.»

معاون ورزش قهرماني گفت: «البته بهتر است اين موضوع بزرگنمايي نشود و اينكه اين فرد از فرصتي اســتفاده كرده و ترك كشــور كرده اســت بــراي خود و خانــوادهاش خوب نيســت. اميدوارم عاقلانهتر برخورد كند.»

داورزنــي بــا اشــاره بــه ماجراي كيروش و صحبتهايي كــه اين روزها مطرح ميشــود، ادامــه داد: «همانطور كه وزيــر ورزش هم گفــت اين موضوع بايــد خاتمه پيدا كند و بــراي مربيان و فدراسيون فوتبال خوب نيست. اميدواريم كــه فدراســيون فوتبال ايــن موضوع را مديريت كند و اين بحث خاتمه پيدا كند زيرا مناسب نيست كه مردم ايران شاهد چنين رفتارهايي باشــند. اگر اقدامي هم لازم باشد وزارت ورزش انجام ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.