14 كشور با 300 ورزشكار در تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــي- همين چند روز پيش بــود كه در اجلاس كنفدراسيون كوهنوردي، ســنگنوردي و صعودهاي ورزشي آســيا، ميزباني رقابتهاي آسيايي سنگنوردي در سال 2۰17 بهايران واگذار شــد. سال گذشــته همايران ميزبان رقابتهاي ردههاي ســني آســيا بود اما اين بــار قرار اســت رقابتهاي بزرگســالان همبه همراه دو رده جوانــان ونوجوانان در تهران و مجموعه مگا پارسبرگزار شود. عليرضا زارعي رييس فدراسيون كوهنوردي درباره ســال 96 و برنامههاي اين فدراسيون در آن گفت : «سال 96 براي فدراســيون سال فرخندهاي است چرا كه هفتاد و ششمين سال تاســيس آن را در ايران جشن ميگيريم. ما در روزهايابتدايي ســالبرنامههاي گســتردهاي را داريم. از جمله صعود هشت نفر به قله اورست، ورود قيچي ساز به باشگاه 8 تاييهــاي جهان و تــلاش 5 كوهنوردبراي فتح قلهلوتســه. همچنين برگزاري اجلاس اتحاديه جهاني كوهنوردي با حضور نمايندگان 5۰ كشور جهان در يكياز مهمترين برنامههاي ما در ســال آينده خواهد بود .» او درباره ميزباني تهران در رقابتهاي آســيايي نيز توضيح داد : «اوج فعاليت فدراســيون در برگزاري بيســت و پنجمين دوره مسابقات ســنگنوردي قهرماني آسيا است. از آنجا كه ســنگنوردي نخستين بار به مسابقاتالمپيك 2۰2۰ توكيو وبازيهاي آســيايي 2۰18 اندونزي راه پيدا كرده اســت رقابتهاي تهرانازاهميتبالايــيبرخوردار خواهدبود چرا كه ورزشــكاران خود را براي رويدادهايي مثل المپيك بايد آمــاده كنند .» طبقاعلام برگزار كنندگاناين مراســم، دراين دورهاز مســابقات 5۰ درصد هزينه را حامــي مالي )مگا پارس( و 5۰ درصــد ديگــر را مســوولان وزارت ورزش و جوانان تقبل خواهند كرد. در اجلاس كوهنوردي آسيا 14 كشور براي حضور در رقابتهــاي قهرماني قاره كهن كه بــه ميزباني تهران برگزار ميشــود اعلام آمادگي كردند. پيش بينيهاي صورت گرفته از حضور 3۰۰ ورزشــكار در تهران خبر ميدهد كــه در ردههاي سني مختلف با يكديگر به رقابت ميپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.