هشتمي نجمه خدمتي در فينال 50 متر سه وضعيت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جريــان رقابتهــاي جام جهاني تيرانــدازي در دهلــي، نجمــه خدمتي در تفنگ 5۰ متر ســه وضعيــت بانوان هشتم شد.

در ادامــه رقابتهاي جــام جهاني تيراندازي كه از جمعه آغاز شــده، نجمه خدمتي پــس از راهيابي به فينال تفنگ 5۰ متر ســه وضعيت، در جايگاه هشتم قرار گرفــت. او در مرحله مقدماتي هفتم شده بود و انتظار ميرفت در فينال نتيجه بهتري بگيرد اما نتوانســت نتيجه بهتري بگيــرد. الهــه احمدي نيــز در اين ماده شــركت كرد كه راهي فينال نشد. او در اين رقابت، بيســتويكم شد و نشان داد همانطور كه گفتــه، وضعيت خوبي براي اين رقابتهــا ندارد. در ايــن بخش 31 تيرانداز حضور داشــتند كــه تيراندازان چين، ســنگاپور و آلمان به ترتيب اول تا سوم شدند. همچنين تيم ميكس تپانچه بــادي ايران با تركيب الهــام هريجاني و وحيد گلخنــدان به عنــوان دومين تيم راهي فينال اين بخش شــد. رقابتهاي جــام جهانــي تيرانــدازي از 4 الي 14 اسفندماه با حضور بيش از 45۰ ورزشكار از 45 كشــور جهان در شهر دهلي هند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.