اسكيباز تيم ملي در فنلاند جا ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اما برخي فدراسیونها ميگويند

يكي از نكتههاي مبهم اين است كه موقعیت آقاي خادم با شــجاعي چقدر متفاوت است كه يكي ميتواند و ديگري نميتواند؟

عليرضــا مقديد كه براي حضور در مســابقات جهانــي صحرانوردي در فنلانــد بود به دلايل نامعلــوم در فرودگاه از همتيميهايش جدا شــد و به ايران بازنگشت. اين مليپوش اســكي صحرانوردي ايران كه براي حضور در مسابقات جهاني فنلاند راهي شهر لاهتي شده بود ديروز ناپديد شد.

پس از آنكه سيدســتار صيــد موفق به صعود به فينال شــد، به همراه مصطفي ميرهاشمي سرمربي تيم ملي در فنلاند ماند تا در روز پاياني حاضر باشد. پس از آن ساير اسكي بازان نيز به فرودگاه رفتند تا به ايران برگردند اما گويا در فرودگاه فنلاند عليرضا مقديد از جمع همتيميهايش جدا ميشود و به ايران باز نميگردد و تاكنون نيز خبري از او نيست. در حال حاضر كه تنها دو نفر از اعضاي تيم اعزامي در فنلاند حاضر هستند خبري از مقديد نيست و از آنجايي كه گفته شده گذرنامه اين ورزشكار در دست خودش نبوده بايد ديد چه سرنوشتي در انتظار او خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.