صعود تيم ملي شمشيربازي ايران به رده ششم جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر ايران به رده ششم جهان صعود كرد. تيم ملي شمشيربازي ايران در جام جهاني لهستان در رده هشتم جهان قرار گرفت ولي نمايش خيلي خوبي داشت و موفق شــد در ردهبندي جديد فدراسيون جهاني يك پله صعود داشته باشد.

ايران با 255 امتياز در رده ششــم جهان قرار گرفت. تيم ملي شمشــيربازي اسلحه سابر ايران با تركيب مجتبي عابديني، علي پاكدامن، محمــد فتوحي و محمد رهبري در جام جهاني لهستان حاضر بود. ايتاليا كه پيش از اين در رده دوم قرار داشــت و تيم ايران در اين رقابتها با نتيجه نزديك 45-44 به اين تيم باخت به صدر جدول ردهبندي جهاني صعود كرد. روسيه، كره جنوبي، مجارســتان و روماني نيز در ردههاي دوم تا پنجم قرار گرفتند. تيم ملي آمريكا نيز بعد از ايران در رده هفتم جهان قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.