باستي در تايم تريل انفرادي قهرماني آسيا هشتم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانوي ركابزن ايران در ماده تايم تريل رده زير 23 ســال قهرماني آسيا مقام هشــتم را به دست آورد. در ســومين روز از مسابقات دوچرخهسواري جاده قهرماني آســيا، بانوان ركابزن رده زير 23 ســال در مــاده تايم تريل انفرادي به رقابت پرداختند. پرستو باستي تنها نماينده ايران در اين ماده بود كه در پايان در رده هشــتم قرار گرفت؛ نماينده قزاقستان نيز مقام قهرماني را كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.