زهرا نعمتي كماندار سال ۲۰۱۶ شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

کشــور کوچك اما پرادعا و پردردســر آذربايجان يك بار ديگر ادعايي کذب را انجام داده است. ادعايي کذب که شايد با دســت دســت کردن مســوولان ورزش ايران رنگ واقعيت به خودش بگيرد. ورزش زورخانهاي متعلق به ايران است و در راستاي همين تعلق بود که فدراســيون بينالمللي راهاندازي شد تا اين ورزش به کشورهاي کوچكي مثل همين آذربايجان که هيچ شــناختي از ورزش زورخانهاي نداشــتند با اين ورزش آشنا شوند اما مشخص نيســت که فدراسيون بينالمللي ورزش زورخانهاي و پهلواني در اين ســالها چه کرده اســت که حالا آذربايجان ادعاي مالكيت اين ورزش را دارد. مالكيت ورزشــي که بخشــي از فرهنگ ايران است و قرار بود به دنيا صادر شــود اما حالا به نظر ميرسد که به سرقت رفته است.

بازيهاي كشورهاي اسلامي ارديبهشت سال 96 در كشــور آذربايجان برگزار ميشــود كه در صفحه اين مسابقات به جزييات درباره رشتههاي شركتكننده اشــاره شده كه يكي از اين رشتهها ورزش زورخانهاي و پهلواني اســت. در اين سايت در نكتــهاي جالب در وصــف ورزش زورخانهاي نوشته شــده اســت: «طبق واقعيتهاي تاريخي منبــع ورزش ملي آذربايجــان ورزش زورخانهاي اســت كه اساس آن به 700 سال قبل برميگردد كه توسط پورياي ولي چارچوب مشخصي گرفت.» ادعايي عجيب و باور نكردني كه البته براي اولين بار نيست كه آذربايجانيها چنين ادعايي را دارند.

فدراســيون بينالمللي زورخانهاي و پهلواني در دهه 80 راه اندازي شــد. بــا اين هدف و نيت كه ورزش ملي و زورخانهاي ايران را در دنيا ترويج بدهد و به اين ترتيب اخلاق و مرام ورزش پهلواني هم به ســاير كشورها صادر شــود. براي اين مهم در سالهاي گذشته سرمايه گذاري بسياري صورت گرفته اســت. بودجهاي كلان و جداگانه برخلاف روال بينالمللي به اين فدراسيون اختصاص يافت؛ چــرا كه قرار بود فرهنگ و اخلاق ايراني از طريق ايــن ورزش به دنيا معرفي شــود. همين الان هم فدراســيون بينالمللي زورخانــهاي و پهلواني كه رياســت آن برعهده محســن مهرعليزاده اســت برخلاف ســاختار همه فدراسيونهاي بينالمللي از بودجــه دولتــي ارتزاق ميكنــد و حتي گفته ميشــود قرار اســت در ســال 96 اين بودجه به حــدود 8ميليارد تومــان برســد. بودجهاي كه بيشتر از بودجه بسياري از فدراسيونهاي ورزشي كشورمان است.

فدراسيونهايي كه در ورزش قهرماني فعاليت ميكنند و آبروي ورزش ايران در سطح بينالملل هستند. فدراســيون وزنهبرداري كه در بازيهاي ريو موفق به كســب دو مدال طلا شــد چقدر از دولت بودجه ميگيرد؟ يا فدراســيون كشتي كه هميشه ســهم بســزايي در موفقيتهاي كاروان ورزشــي ايران در بازيهاي المپيك داشته است، چه مقدار بودجه از وزارت ورزش و جوانان دريافت ميكنــد؟ اگــر بخواهيم اين بودجــه را با بودجه فدراســيون وزنهبرداري قياس كنيم، فدراســيون بينالمللي زورخانــهاي نزديك به دو برابر ورزش مدال آور و افتخار آفريني چون وزنهبرداري بودجه دريافت ميكند.)البته در ســال آينده، مشروط بر اينكه بودجه پيشنهادياش نهايي شود.(

يا فدراسيون بوكس كه جزو ورزشهاي مدال آور ايران در بازيهاي آسيايي است نزديك به يك چهارم اين بودجه را دريافت ميكند. اگر بخواهيم مثال بزنيم فدراســيونهاي زيادي را ميتوانيم نام ببريم كه به اندازه فدراسيون بينالمللي ورزشهاي زورخانهاي و پهلواني نميتواننــد بودجه دريافت كنند. در حاليكه در هيچ جاي دنيا هم سابقه ندارد كه فدراسيون بينالمللي از بودجه دولتي استفاده كند. به طور مثال فدراســيون جهاني فوتبال فيفا كه مقرش در سوييس است، آيا از دولت سوييس بودجــهاي را دريافت ميكند؟ هيــچ كدام از اين فدراسيونهاي بينالمللي به واسطه حضور در اين كشور از دولت بودجه دريافت نميكنند اما سوال اينجاست كه خروجي اين سرمايه گذاري هنگفت در فدراسيون بينالمللي زورخانهاي و پهلواني چه بوده اســت؟ با گذشــت بيش از يك دهه فعاليت اين فدراسيون بينالمللي حالا بايد كشور كوچكي چــون آذربايجان كــه در ورزش زورخانهاي هيچ حرفي براي گفتــن ندارد، بايد ادعاي مالكيت اين رشته را در 700 سال گذشته كند؟

به نظر ميرســد كمي بايد از اين فدراسيون بينالمللي و مســوولان آن سوال پرسيد كه هدف از راه اندازي اين فدراسيون چه بوده و تا چه اندازه به اين هدف نزديك شــده اند؟ فدراســيوني كه وظايف اصلي خود را رها كرده است و همه كارش به درگيري با عوامل داخلي ختم شده است.

در حالــي كه بايد طــوري برنامهريزي كند كه ايــن قبيل اتفاقها نيفتد يــا حداقل الان كه آذربايجانيها مدعي شدهاند، طوري ورود كند كه آنها نتوانند كاري از پيش ببرند.

زهــرا نعمتي از ايــران عنوان برترين كماندار زن پارالمپيكي در ســال ۲016 را بــه خود اختصاص داد. در حاشــيه رقابتهاي جهاني لاس وگاس بهترينهاي تيروكمان در ســال ۲016 معرفي شــدند كه در اين بين زهرا نعمتــي بانــوي افتخــار آفريــن ورزش ايران بهعنوان بهترين ورزشــكار تيروكمان معلولان در بخش بانوان انتخاب شــد. «آندره شــلبي» از آمريكا هم بهعنــوان برترين كماندار معلول جهان در بخش مردان دست پيدا كرد. انتخاب اين نفــرات براســاس نظرســنجي از مردم و كارشناسان صورت گرفت. ۴3 هزار نفر در راي گيري انتخاب برتريــن كماندار از تاريخ اول تا 31 دســامبر شركت كردند. شلبي در ريو براي نخســتين بار در بازيهاي پارالمپيك شركت كــرد و در كامپوند انفرادي مردان به مدال طلا رسيد. وي در بازي فينال مقابل آلبرتو سيمونلي به برتري رسيد.

نعمتي كه چند هفته قبل از بازيهاي پارالمپيك در المپيك شــركت كرده بود موفق شد در ماده ريكرو انفرادي به دومين مدال طلاي پارالمپيك خود دست پيدا كند. او همچنين به همراه ابراهيم رنجبر به مدال نقره ريكرو تيمي هم دست پيدا كرد. نعمتي در سال ۲003 و پس از اينكه دچار ضايعه نخاعي شد، حضور خود در ورزش پارالمپيكي را آغاز كرد و تمركز وي بر اين است كه الهام بخش زنان در ورزش و زندگي باشد.

تيم ملي بسكتبال با ویلچر همچنان به دنبال مربي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.