نبرد بالانشينها در هفته چهارم دور برگشت ليگ برتر كاراته

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يكي از مشكلات مهم فدراسيون جودو فقر نيروهاي مســتعد و كارآمد اســت. به طوري كه در چند ســال گذشــته تيم ملي جودو ايــران محدود به دو ســه مليپوش بوده است. مشكلي كه با طرحهايي همچون استعداديابي و برگزاري رقابتهاي قهرماني كشور در ردههاي سني مختلف سعي در حل آن داشتند اما در عمل خروجي از اين طرح و پروژهها ديده نميشــود و همچنان جودو با كمبود نيروي مســتعد در اوزان مختلف روبهرو اســت. حالا در ايــن اوضاع و احوال فدراسيون جودو طرح استعداديابي در اوزان سنگين وزن را راه اندازي كرده است. طرحي كه مسوول اســتعداديابي فدراسيون جودو مدعي اســت اين بار جواب ميدهد. حسن روشــنايي در باره طرح مذكــور ميگويد: «با توجه بــه نيازي كه به پشتوانهســازي براي تيمهــاي ملي عليالخصوص در بخش سنگين وزن احساس ميشد با نظر مساعد رياست فدراسيون و حمايتهاي او تصميم به برپايــي اردوي آماده ســازي و تمريني براي مســتعدان در اين وزن گرفته شــد، به هميــن منظور در گام نخســت اقدام به برگزاري مســابقات انتخابــي كرديم كه در پايان از ميان حدود ۲7 شــركت كننده در ســنگين وزن ۴ نفر نخست به اردوهاي تيم ملي دعوت شدند و به تشخيص كارشناسان 1۲ نفــر نيز بــه مرحله نخســت اردوهاي استعداديابي راه يافتند ».

اين طرح در شــرايطي مراحل اجرايي خود را پشــت ســر ميگذارد كه جودو در اوزان ســبك وزن نيز مشكلات زيادي دارد. روشــنايي دلايلي را براي ســرمايه گذاري روي سنگين وزنها عنوان ميكند: «شرايط ســنگين وزنها متفاوت از ساير اوزان است يكي از دلايل آن هم كم بودن تعداد نفراتي اســت. كه شــرايط فيزيكي مناسب جهت حضور در اين وزن را دارند».

هفته چهارم از دور برگشــت ليگ برتــر كاراتــه روز جمعــه و همزمان با مبارزات ســوپر ليگ با برگــزاري 1۲ ديدار پيگيري ميشود كه در مهمترين ديــدار دو تيم بالانشــين جدول يعني نساجي نوين مازندران و عقاب شوبوكان در چارچوب ديدار معوقه به مصاف هم ميروند. در اين رقابتها، نساجي نوين مازندران صدرنشــين با تيم قعرجدولي بيمه ما لرســتان ديدار ميكند و سپس با رعد قرارگاه پدافند ارتش و شهرداري اراك مسابقه ميدهد.

عقاب شــوبوكان كه در مكان دوم جا خــوش كــرده روز جمعــه در گام اول به مصاف تيم رعد قــرارگاه پدافند ارتش ميرود، ســپس با شهرداري اراك تيم ســوم جدول روبهرو ميشود. كانون وكلاي قزويــن و تيم شــهداي قم ديگر تيمهايي هســتند كه عقاب شوبوكان با آنها مصاف دارد. تا پايان هفته سوم، تيم نســاجي نوين مازندران با 3 پيروزي 18 امتيازي است و در صدر قرار دارد، عقاب شوبوكان با 15 امتياز و شهرداري اراك با 1۲ امتياز به ترتيب دوم و سوم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.