مراسم تشييع پيكر مرحوم خالدي برگزار شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمدصادق فرجي پس از گذشــت دو ماه از شــروع كارش در فدراســيون كاراته، مهمترين مشكل اين فدراسيون را نبود سالن اختصاصي ميدانــد. او با تاكيــد بر حضور كاراته در بازيهــاي المپيك ۲0۲0، انتظار دارد نگاه ويژهتري به كاراته صورت بگيرد.

فرجــي ميگويد: «كاراتــه در المپيك ۲0۲0 حضــور دارد و بايــد به اين رشــته نگاه المپيكي شــود. اين در حالي اســت كه يكــي از نيازهاي امروز اين رشــته داشــتن ســالن اختصاصي است و اميدوارم مسوولان با نگاه حمايتي به حل شــدن اين مشــكل كمك كنند.» او ادامــه ميدهد: «رايزنيها و صحبتهايي با وزارت ورزش و شــهرداري صورت گرفته و فدراســيون به صورت جدي به دنبال حل اين مشــكل است. اميدوارم در اين راه حمايت مسوولان را نيز همراه داشته باشــيم تا بتوانيم زودتر به نتيجه برســيم. كاراتــه ليگهاي مختلف دارد و متاســفانه ايــن روزها هر هفته از مســابقات را در يك سالن برگزار ميكنيم. اين شرايط مشكلاتي را بــراي كاراتهكاها و نظم در برنامه ريزيها ايجاد ميكند ».

بدهيهــاي فدراســيون كاراتــه نيز از جمله مشــكلاتي است كه كاراته با آن دست به گريبان اســت. موضوعي كه قــرار بود با حضور سرپرست پيشــين فدراسيون كاراته حل و فصل شــود اما اتفــاق خاصي نيفتاد تا امروز مســوولان كاراته به دنبال تســويه بدهيها باشــند: «مبلغ 3 ميليارد تومان در دوران سرپرستي قبلي فدراسيون هزينه شد كه بــه دنبال تأمين منابع براي پرداخت اين مبلغ هســتيم. البته در كنار اين موضوع به طور حتم به دنبال بالا بردن اعتبارات ســال آينده نيز بايد باشــيم. بايد در سالهاي قبل از المپيك در پيكارهاي كسب سهميه حاضر شويم و حضور در اين ميادين نيز هزينههاي خاص خودش را دارد».

مراســم تشــييع پيكــر مرحــوم مهــدي خالدي در محل خانه كشــتي تهران برگزار شــد. مهدي خالدي داور پيشكسوت كشتي ايران و دارنده سوت طلايي و عضو تالار مشــاهير فدراسيون جهاني روز شــنبه در بيمارســتان لاله دارفاني را وداع گفت. مراســم تشــييع پيكر مرحــوم خالدي روز گذشــته از مقابل خانه كشــتي برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور مسوولان فدراسيون كشتي، جمعي از پيشكسوتان و خانواده محتــرم آن مرحوم برگزار شــد، پرويز سيروس پور رييس اســبق فدراسيون كشــتي، ضمــن ارائه صحبــت هايي، خدمات آن مرحوم به جامعه كشــتي را ستود و او را يكي از داوران مطرح جهان در زمــان حضورش، عنوان كرد. مرحوم مهدي خالدي علاوه بر عضويت در تالار مشــاهير اتحاديه جهاني كشتي سالها رياست كميتههاي داوران و بين الملل فدراســيون كشــتي را هم در كارنامه كاري و ورزشــي خود داشــت. او روز شنبه 7 اسفندماه در بيمارستان لاله بر اثر بيماري مغزي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.