افغانستان و تاجيكستان هم ميتوانند ادعا كنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فدراســيون بينالمللــي زورخانــهاي و پهلواني ادعــاي آذربايجان را بي اهميت دانســت. محسن مهرعليزاده رييس فدراســيون بينالمللي ورزشهاي زورخانهاي در واكنش به ادعاي آذربايجان مبني بر تعلق ورزش باستاني و زورخانهاي به اين كشور گفت: «آذربايجان 100 سال قبــل قســمتي از ايران بــود و اينكه آنها ميگويند اين رشــته متعلق به آنهاست با توجــه به قدمت 3 هزار ســاله آن و تعلق آن كشور به ايران انجام ورزش باستاني در آذربايجان ميتواند درست باشد.»

مهرعليــزاده ادامــه داد: «بــا توجه بــه اينكــه پيشبيني چنين مســائلي را ميكرديم در چندين قسمت از اساسنامه اين موضوع را به صورت محكم بســتهايم. در اساســنامه صريحا اعلام شــده گرچه رييس اين فدراســيون انتخابي است بايد از ايران باشــد. از طرفي رييس افتخاري، خزانهدار، دبيركل، يك بانو از اعضاي هيأت اجرايــي و رييس كميته فنــي هم بايد از ســرزمين اصلي ايــن ورزش يعني ايران انتخاب شود.»

رييــس فدراســيون بينالمللــي زورخانــهاي و پهلوانــي در پاســخ به اين ســوال كه آيا تصميمي بــراي اعتراض به اين موضوع نداريد، گفت: «اين حرفشان اهميتــي ندارد. آنها يك فدراســيون ملي زيرمجموعه فدراســيون بينالمللي ايجاد كردهاند كــه تمام ســازماندهي برگزاري مســابقات بر عهده ماســت. خوشبختانه براي اولين بار ورزش زورخانهاي و كشتي پهلواني در بازيهاي كشــورهاي اسلامي گنجانده شــده است و از 3 سال قبل براي اين موضوع رايزني كردهايم.»

مهرعليزاده با اشــاره به كشــورهاي همســايه ادامه داد: «كشــورهايي مانند افغانســتان و تاجيكســتان هم ميتوانند اين ادعا را داشــته باشند چون در گذشته قســمتي از ايران بودند و از 3 هزار ســال قبل اين ورزش باستاني در كشورمان انجام ميشــده اســت و متعلق به ايران باستان اســت اما با اين وجود موضوع را بررســي ميكنيم.»

او در پاســخ به اينكه نبايد در مقابل اين ادعا بيتفاوت باشــيم گفت: «با توجه به آنچه در اساسنامه آمده، مقر دائمي اين فدراســيون تهران و زبان رسمي انگليسي و فارســي است. در مورد اعضاي اصلي هم توضيح دادم. برگزار كنندگان كشــورهاي اســلامي همــواره در حال مكاتبــه با ما هستند و سازماندهي مســابقات نيز با ما است اما اين موضوع را بررسي ميكنيم هر چند به نظرم اهميت ندارد اما اگر بررسي كرديم و متوجه شديم اعتراض لازم است انجام ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.