سيفي: براي سومين بار قهرمان ليگ ميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محسن محمد سيفي اميدوار است به همراه تيم پارس جنوبي امســال نيز قهرماني ليگ ووشو را به دســت بياورد. دارنده مدال طلاي قهرمانــي جهان ميگويد: «در فينــال مســابقات ليگ برتر اگر اتفــاق خاصــي رخ ندهد ما براي ســومين بار عنوان قهرماني را كســب ميكنيم. براي كســب قهرماني از روز گذشــته تمرينات خودمان را آغاز كرديم.»

او ادامــه ميدهــد: «اكثر بچههــاي حاضر در تيــم پارس جنوبي سابقه حضور در تيم ملي را دارند و با تجربه هســتند. يك هفته در تهــران اردو داريم تا به آمادگي كامل برسيم.»

ســيفي به قهرمانــي خيلي اميدوار اســت: «تيم پاس قوامين و دانشــگاه آزاد با هم بازي دارند و ما نيز با تيم شــهرداري دامغان ديدار ميكنيم. مطمئن هستم كه با راهيابي به فينــال، بازهم جام قهرماني را بالاي سر ميبريم.»

دارنده مدال طلاي بازيهاي آسيايي اشارهاي نيز به بازيهاي كشــورهاي اســلامي ميكنــد، رقابتهايي كــه از نظر او خيلي هم سنگين نيســت: «با توجه به اينكه اين رقابتها بين كشورهاي مســلمان برگزار ميشــود، فكر نميكنم حريف سرســختي بين تيمهاي حاضر در اين مســابقات وجود داشته باشد. در واقع چين و روسيه حريفان اصلي ما هستند كه آنها نيز در مسابقات كشورهاي اســلامي حضور ندارند. به نظرم مشــكل خاصي پيش روي نفرات اعزامــي به اين مســابقات وجود ندارد. البتــه ناگفته نماند كه تيم آذربايجان تــداركات خوبي براي ووشوكاهاي خود در نظر گرفته و آنها از ميزباني نيز قطعاً اســتفاده ميكنند. فكــر ميكنم مهمترين ديدار هــم بين دو تيــم ايران و آذربايجان برگزار ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.