۱۰8 روز براي آمادگي تكواندو جهت نبرد در قهرماني جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طبق اعلام فدراســيون تكواندو و نظر كادر فني تيمهاي ملي قرار است 11 اسفندماه مســابقات انتخابي تيم ملي برگزار و رسما از 1۴ اسفندماه اردوي تيم ملي براي مسابقات جهاني كرهجنوبي و همبستگي كشورهاي اسلامي آغاز شود. از 1۴ اسفندماه كه اولين روز اردوي تيم ملي براي مسابقات جهاني است تا سوم تيرماه 96 كه رســما مسابقات جهاني آغاز ميشود، تيم ملي تنها 108 روز براي آمادهسازي جهت تكرار عنوان قهرماني سال ۲015 خود زمان دارد. 108 روزي كه به اعتقاد مهدي بيباك، سرمربي تيم ملي زمان مناسبي براي آمادهسازي تيم ملي اســت اما به اعتقاد برخي كارشناسان زمان چندان مناسبي جهت حضور در معتبرترين رويداد تكواندو جهان بعد از رقابتهاي المپيك نيست.

نبايــد فراموش كرد در ايــن 108 روز كادرفني تيم ملــي زماني را جهت رقابتهاي درون اردويي و شناخت تركيب تيم ملي اختصاص ميدهد و با توجه به نزديك بودن به پايان ســال قطعا روزهايي نيز براي استراحت مليپوشان در نظر گرفته ميشــود. به نظر ميرســد اين بار كارشناساني كه معتقد به از دست رفتن زمان براي انتخابي كادرفني تيم ملي هســتند درســت فكر ميكنند و در بهترين حالت تيم ملي زمان ايدهآلي براي آمادهســازي و حضور در رويدادهاي تداركاتي در اختيار ندارد.اين در شــرايطي اســت كه در پــي ناكامي تيم ملي تكواندو در رقابتهاي جام جهاني و اســتعفاي بيژن مقانلو، فدراسيون تكواندو 8 هفته زمان صرف كرد تا با نظر كميته فني و شــوراي فني ســرمربي تيم ملي را انتخاب كند.دو ماهي كه ميتوانســت خيلــي زودتر به اين اتفاق منتهي و باعث از دســت رفتن زمان نشود. به هر حال فدراسيون براي اينكه تصميمي درست و بدون مشكل بگيرد زمان را از دست داد. در اين اوضاع حاكم بر تكواندو و پس از نتايج تلخ المپيك ريو بايد اميدوار بود كه تكواندو در 108 روز باقيمانده تا شروع مســابقات جهاني قدر زمان را بداند و با همدلي كه دغدغه اين روزهاي تكواندو است توانايي آن را دوباره به جهان تكواندو نشان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.