كاراته قهرماني كشور جام شهداي آتشنشان برگزار شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوزدهمين دوره مســابقات تيمي كاراته ســبك شيتوريوشوكوكاي يونيون ايران در دو بخش آقايان و بانوان در بهمن ماه با عنوان جام شهداي آتش نشان در مجموعه ورزشــي پيام مخابرات برگزار شد. اين مســابقات با همت و تلاش دكتر محمد متقيان نژاد رييس انجمن شيتوريو شــوكوكاي يونيون برگزار شــد. در رقابتهاي كاتاي بانوان مقام اول به البرز رسيد و تيم انديشه تهران در جايگاه دوم ايســتاد. سوم مشترك هم به تيم آقايي تهران و كرمانشاه رسيد. در كميته بانوان هم مقام اول به مازندران رسيد و تيم آقايي تهران در رده دوم قرار گرفت. مقام سوم مشترك هم به كرمانشاه و انديشــه تهران رسيد. در كاتا آقايان هم آكادمي صادق تهران اول شــد. مقام دوم به فلاح تهران رســيد و سوم مشترك هم به اصفهان و آكادمي باراني تهران رسيد. در كميته آقايان هم مقام اول به البرز رسيد. مقام دوم به انديشه تهران و سوم مشترك هم به كهگيلويه و بويراحمد و فلاح تهران رســيد. در اين رقابتها همچنين منصور بهرامي و حليمه حسيني مسووليت برگزاري مسابقات را برعهده داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.