حسين اوجاقي: سرمربي تيم ووشو دانشجويان نيستم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســين اوجاقي مدعي است كه تنها هدايت تيم ملي را در قهرماني جهان برعهده دارد و مســووليت تيم دانشــجويان را برعهده نــدارد. او ميگويد: «من در تيم دانشــجويان سرمربي نيســتم. طبق آييننامهاي كه براي حضور در اين مســابقات در اختيار ما قرار گرفته، بايد دو مربي به يونيورســياد اعزام كنيم كه يكي در بخش تالو مردان است و يك نفر هم مربي سانداي خانمها است. همين شرايط باعث شد كه بهعنوان مســوول انجمن ووشو فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي بهعنوان سرپرست اعزام شده و در كنار همه امور مربوط به اين سفر، كارهاي تيم سانداي مردان را نيز انجام دهم.» سرمربي تيم ملي ادامه ميدهد: «من فقط مســووليت تيم ملي جهت حضور در مسابقات قهرماني جهان را برعهده دارم. براي مســابقات كشورهاي اســلامي و ردههاي سني پايه نيز مربيان ديگري انتخاب ميشوند.»

طبق برنامه فدراســيون ووشو قرار اســت كادر فني و ورزشكاراني كه به بازيهاي كشــورهاي اســلامي اعزام ميشــوند با تيمي كه قرار است به رقابتهاي دانشجويان اعزام شــود و همچنين تيم ملي اعزامي به مسابقات قهرماني جهان متفاوت باشــد. اين در حالي است كه فدراسيون ووشو تلاش زيادي كرد تا براي ســال آينده در بخش ســاندا از مربيان طراز اول چيني استفاده كند و به دنبال جذب مربيان چيني بود اما اين اتفاق در بخش ساندا رخ نداد.به اين ترتيب تيمهاي ساندا همچنان با مربيان ايراني اداره ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.