تيم بسكتبال با ويلچر زير ۲۳ سال از ۲۱ اسفند در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيم بســكتبال با ويلچر زير ۲3 ســال براي شركت در مسابقات جهاني كانادا از ۲1 اسفندماه با حضور 18 نفر در سالن شهيد هرندي تهران آغاز ميشود. اين اردو از ۲1 تا ۲7 اسفندماه و با حضور 1۲ مليپوش اعزامي به مســابقات آسيا - اقيانوسيه و شش بازيكن جديد برگزار ميشود. تيم زير ۲3 ســال دو اردوي ديگر در اواخر فروردين و ارديبهشت ماه و يك اردو نيز متصل به اعزام در پيش دارد. مســابقات جهاني بســكتبال باويلچر از 18 تا ۲6 خردادماه در كانادا برگزار ميشــود و هدف از اعزام تيم كســب بهترين نتيجه است. تيم ملي بسكتبال با ويلچر مسابقات آسيا - اقيانوسيه را در سال ۲017 در پيش دارد كه انتخابي رقابتهاي جام جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.