گابي: اتلتيكو بيعيب و نقص بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

لوييــس انريكه بعــد از پيروزي 2 بر يك برابر اتلتيكو گفت نگرانيهاي ابتدايي كه درباره وضعيت زمين ويسنته كالدرون وجود داشت در نهايت در برد تيمش موثر بود.

او در كنفرانــس خبــري گفت: «من سيســتم بازي را به لــوزي 4-3-3 تغيير دادم تا كنترل بيشــتر، مالكيت بيشــتر و مدافعان بيشتر داشته باشيم. نيمه اول به خاطر پرس اتلتيكو و وضعيت زمين سخت بود كه البتــه از دومي با زدن دو گل بهره برديم.»

او با اشــاره به اهميت ايــن پيروزي در ويســنته كالدرون در كورس قهرماني، بازي چنــد روز قبل ميزبــان در آلمان را براي بارســلونا موثر دانست:«مهم بود كه در زمين اتلتيكو پيروز شــديم، آنها رقيب مســتقيم قهرماني هســتند. در نيمه دوم ارتبــاط بيشــتري برقرار كرديــم و براي اتلتيكــو حفظ پرس ســخت شــد چون سهشــنبه گذشــته در زمين بايرلوركوزن بازي كرده بود بنابراين بازيكنان تاثيرگذار ما در زمين بروز بيشتري پيدا كردند. هنوز 42 امتيــاز ديگر باقي مانــده اما بايد اين بازي را ميبرديم».

انريكــه درباره سيســتم ســه دفاعه گفت:«مــا بــدون توپ با ســه دفاع بازي نميكرديم، وقتي توپ داشتيم ‪4--3 3‬بود اما بدون آن ‪4--4 2‬بازي ميكرديم».

او در پاســخ به سوالي درباره احتمال بازگشــت بارســلونا در بازي با پاري سن ژرمــن گفت:«قبل از آن دو بازي در لاليگا داريم و هــر پيروزي از نظــر روحي ما را تقويت ميكند ».

بارســلونا با گلهــاي رافينيا و ليونــل مســي توانســت در آخرين بازياش در ورزشگاه ويسنته كالدرون، اتلتيكومادريــد را 2 بر يك شكســت دهد اما كاپيتان تيــم ميزبان معتقد بود كه حق تيمــش نبوده كه در اين بازي شكســت بخورد. گابي پيروزي آبيواناريها را بــه عملكرد بهتر اين تيم در زدن ضربات آخــر ربط داد و دليل ناكامي اتلتيكو را هم اســتفاده نكردن از موقعيتهايش دانست. گابي پــس از بازي گفت: «من فكر ميكنم اتلتيكومادريــد بيعيب و نقص بازي كند اما بارسلونا خوش شانس بود چون با دو موقعيت بادآورده با دو ريباند به گل رســيد. اين تيم از موقعيتهايش اســتفاده كرد و ما نه، پس سه امتياز از چنگمان پريد.» گابــي ادامه داد: «نيمه اول بازي واقعاً خوبي را شــاهد بوديم و پس از آن در نيمه دوم بارسا فشــار آورد. هر دو تيم كاملاً در يك سطح بازي ميكردند اما تيمي برنده شــد كه قدر موقعيتهايــش را بهتر دانســت. بازي برابر بارسلونا هميشه پرفشار و پرزحمت است .» كاپيتان 33 ساله اتلتيكو درباره اهداف تيمش در ماههاي باقيمانــده به پايان فصل هم گفت: «براي مــا حفظ جايگاه چهارم جدول لاليگا و تلاش براي رسيدن به ســاير اهدافمان بسيار مهم است. ما الان چهارم هســتيم و تيم پنجم تنها يك امتياز با ما فاصله دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.