سوارس: سرنوشت قهرماني دست ما نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بــا وجــود گل نــزدن در پيروزي ارزشمند و بسيار مهم بارسلونا در خانه اتلتيكومادريد كه ميزبانش را 2 بر يك شكســت داد، لوييس ســوارس مهاجم اروگوئهاي كاتالانها نكات بسيار مثبتي در اين بــازي ميديد هرچند او اعتراف كرد كه هنوز اين رئال مادريد است كه بخت اول قهرماني در لاليگا محســوب ميشود. او گفت: «اين پيروزي براي ما جهت ماندن در كورس قهرماني بســيار مهم بــود. بردن در ويســنته كالدرون قطعــاً روحيه و اعتماد بــه نفسمان را افزايش ميدهد ».

ســوارس اين پيــروزي را بهترين واكنــش براي جبــران باخــت نااميد كننــد دو هفتــه پيش بارســا در خانه پاريســنژرمن دانســت و ادامــه داد: «باختن به شــيوهاي كــه ما در پاريس باختيم واقعــاً دردآور بود و نياز بود كه واكنش خوبي به آن باخت نشان دهيم. ما هنوز در كورس قهرماني هســتيم اما خودمــان نميتوانيم تعييــن كنيم كه قهرمان ميشويم يا نه. قهرمان شدن يا نشــدن ما به نتايج رئال مادريد بستگي دارد ».

سوارس درباره شانس تيمش براي جبــران باخــت 4 بر صفر بــازي رفت مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپــا برابر پاريســنژرمن و صعود به مرحله يك چهارم نهايي گفت: «صعود به مرحله بعد كار بسيار سختي است اما غيرممكن نيست ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.