نيمار:بارسابايدروينتايجخودشتمركزكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بارســلونا با غلبه بــر اتلتيكومادريد توانســت براي چند ســاعت صدرنشــين جدول لاليگا شود هرچند كه رئال مادريد با پيروزي پرحرف و حديثش در خانه ويارئال دوباره صدر جدول را پس گرفت تا اختلاف يــك امتيــازي دو تيم در شــرايطي كه كهكشــانيها يك بازي كمتر دارند، حفظ شود. نيمار اما ميگويد براي او مهم نيست كه رقباي تيمش چه نتايجي ميگيرند. او گفت: «ما به ســاير تيمها فكر نميكنيم و بايــد حواسمان به نتايج خودمان باشــد. رقباي ما يا كارشان را انجام ميدهند يا نه. در هر حال ما بايد به فكر بازيهاي خودمان باشــيم. خوشــحالم كه اتلتيكومادريد را شكست داديم. ميدانستيم كه بازي بسيار ســختي اســت و به تيم بابت اين پيروزي تبريــك ميگويم.» نيمار درباره بازيهاي بعدي تيمش، برابر خيخون در لاليگا و برابر پاريسنژرمن در ليگ قهرمانان هم گفت: «ليگ قهرمانان مسابقات ديگري است اما ما الان روي ليگ تمركز داريم. هفته آينده به پاريسنژرمن فكر خواهيم كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.