اسپالتي: صحبت درباره داوري ديگر بس است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مترجم: سيدعلي بلندنظر

لوچيانو اسپالتي پس از برد 3 بر يك رم در خانه اينتر بهوضوح عصباني بود. او به اينتر و رســانهها حمله كرد و گفت كه پنالتي تيمش صحيح بوده اســت. راجا نايينگولان دو گل زيبا به ثمر رســاند. ســپس مائورو ايكاردي يكي از گلهاي خورده اينتر را جبران كرد و در نهايــت ديگو پروتي در دقيقه 85 از روي نقطه پنالتي كار را 3 بر يك كرد.

اســپالتي هنگامي وارد اســتوديو شــد كه كارشناســان داوري داشتند اشــتباهات داور را بررسي ميكردند. اسپالتي گفت: «نميدانم مردم دنبال چه چيزي هســتند. رم با شايستگي برنده شــد. مردم دنبال اين مسائل كوچك هستند. من نديدم كه نايينگولان روي گاليارديني خطا كرده باشــد. او اشــتباهي خودش را به زمين انداخت. چيزي كه براي من جذاب است عملكرد تيم است كه نشان داد رم شايسته برد بوده است. هيچ ترديدي در اين باره نداشته باشيد. تمام افراد ضعيف دارند از كارشناســان و بازيكنان سابق اينتر حرف ميكشند و ميخواهند آنها درباره ماجراهاي پنالتي صحبت كنند. ديگر بس اســت. ســال گذشته در 19 مسابقه تنها يك پنالتي داشتيم اما هرگز اين را با آمار ديگر تيمها مقايسه نكردم. اينتر در طول هفته در رسانهها جنجالها را شروع كرد اما پنالتي كه مستقيما باعث برد شما نميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.