پيولي: رم در استفاده از فرصتها بهتر عمل كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اســتفانو پيولي، مربي اينتر ميگويد كه تيمش نمايشــي پاياپاي برابر رم داشــته است اما رم توانسته در ضربات نهايي بهتر عمل كند. رم در خانه اينتر 3 بر يك پيروز شــد. پيولي گفت: «اين ضربهاي بود كه نميخواستيم بخوريم، هرچند كه ميدانســتيم با رقيبي مهــم و قدرتمند ديدار ميكنيم. بازي پيچيده و دشــواري بود، هرچند كه متعادل و متوازن بود. رم در تمام كردن موقعيتهايش دقيقتر عمل كرد و از فرصتهايش استفاده كرد. ما هم فرصتهايي داشتيم اما تنها از يك فرصت استفاده كرديم.»

او دربــاره گلهاي رم گفت: «افســوس كه اين گلهــا را خورديم اما نايينگولان دو شــوت فوقالعاده زد. اشــتباهي كه داشتيم اين بود كه اجازه داديم او دو بار از فاصله 20متري شــوت بزند. هر دو هم به سمت تير دورتر بود. افســوس كه ما با اين اختلاف به رم باختيم.» پيولي درباره اشــتباهات داوري گفت: «تحليل آن كار شــما است، نه من. من عملكرد تيم را بررسي ميكنم و ما مقابل تيمي بازي كرديم كه در اســتفاده از فرصتها بهتر از ما عمل كرد. آنها بازي را براي ما دشوار ساختند، بهويژه در نيمه اول.»

لوچيانو اســپالتي، مربي رم گفته بود ناراحت اســت كه قبل از بازي به اين اشــاره شده كه براي رم بيش از هر تيم ديگري در اين فصل سري آ پنالتي گرفته شــده، بهويژه بيشتر از اينتر. اين صحبتها را پيولي و رسانهها مطرح كرده بودند. پيولي ميگويد: «من در نشست خبريام تنها گفتم كه در انتهاي فصل، اشتباهات همديگر را خنثي ميكنند. من هيچ چيز درباره شمردن تعداد پنالتيها نميدانم. تنها گفتم كه تفاوتي وجود داشــت. من نميخواستم كه جنجال درست كنم. هر كسي ميتواند حرفهاي من را به روشي كه ميخواهد تفسير كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.