پيشنهاد 90 ميليوني چينيها براي كاستا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ديگو كاســتا ماه گذشته ميلادي، پيشنهادي فوقالعاده از باشــگاههاي چيني داشت و همين باعث شــد كه با آنتونيو كونتــه دچار مشــكل شــود. تيانجيــن كوانجيــان چين كه فابيو كاناوارو مربياش اســت، 90 ميليون پونــد براي خريد اين بازيكن به چلسي پيشنهاد داده بــود. آنها همچنين حاضر بودند قراردادي سهساله با خود كاستا امضا كنند و 85 ميليون پوند در ســال به ايــن بازيكن دستمزد بپردازند.

چلســي ايــن پيشــنهاد را رد كــرد اما اگــر آنها قبول ميكردند، كاستا دومين بازيكن گرانقيمت تاريخ فوتبال پس از پل پوگبا ميشد.

گزارش شده بود كه كاستا دوســت دارد به چيــن برود و همين باعث شــد كه با سران باشگاه دربيفتد. كاستا در بازي مقابل لسترســيتي در فهرست چلســي قــرار نگرفــت. البته چلسي اعلام كرد كه او مصدوم بوده است.

شــو يوهويــي، مالــك تيانجين در ژانويه اعلام كرد كه مذاكــرات بين او و ژرژ مندس، ايجنت كاستا انجام شده است. كونته هــم نميخواهد تا پايان فصل صحبتي از انتقال كاســتا انجام شود. كاســتا هم به تيم چلسي برگشت و گلزنيهايش را براي اين تيم شروع كرد.

ماركا- در بازي اتلتيكو و بارسا، بيشترين خطا روي نيمار انجام شد. بازيكنان اتلتيكو در اين ديدار 8 بار ستاره برزيلي را متوقف كردند كه بيشترين خطا روي يك بازيكن در مســابقات اين فصل لاليگا بود. نيمار فصل قبل 90 بار توســط حريفان سرنگون شــد كه در لاليگا بيش از هر بازيكن ديگري بود.

راموس هم پاســخ پيكه را داده. او به خبرنگاران گفته است: «اگر او تصوير مسي را منتشر ميكرد من متعجب ميشدم. ما ميدانيم كــه دنياي پيكه چگونه اســت.

ديلــي ميل- منچســتر با پيــروزي برابر ســاوتهمپتون، چهل و يكمين جــام مهم خود را برد تا بــا ركورد ليورپول بــه عنوان موفقترين باشــگاه انگليســي مســاوي كند.

ماركا- روي كفش گريزمان در بازي با بارسا، نقاشي صورت يك دختر كوچك با پستانك بود كه نمادي از ميا، دختر گريزمان است. تصويري از پرچم فرانسه و شماره 7 اين بازيكن هم روي كفش او چاپ شده بود.

قرار دادهام. جام براي بازيكنان اســت. آخرين جامي كه من در اين مسابقات بردم با چلسي برابر تاتنهام بود كه آن هم يك بازي احساســي بود. اين اتفاق خاصي اســت و اگر روزي من از چنين اتفاقاتي احساســي نشوم، وقتش شده كه به خانهام بروم».

مورينيــو دربــاره ســودي كــه ســاوتهمپتون از دو هفته استراحتش براي فينال جام اتحاديه برد هم گفت: «ما در ايــن اواخر بازيهــاي زيادي انجام دادهايم و من امروز كاملاً متوجه تفاوت انرژي و قواي جســماني ميان دو تيم شــدم. فكر ميكنــم اگر بازي به وقتهاي اضافه كشــيده ميشــد، ما به دردســر ميافتاديــم. بازيكنان ســاوتهمپتون باز هم انرژي داشــتند اما بازيكنان ما نــه.» قهرماني در جام اتحاديــه يك افتخار ديگــر به ويترين افتخــارات زلاتــان ابراهيموويچ اضافه كرد اما هنوز مشــخص نيســت كه او بخواهد يك سال ديگر در كنار شياطين سرخ بماند.

مورينيو درباره اينكــه آيا از ايبار خواهد خواســت يك ســال ديگر در منچستريونايتد بماند گفت: «من هرگز به كسي التماس نميكنم اما اگر لازم باشد شايد هواداران يونايتد بتوانند به خانــه زلاتان بروند و تمام شــب آنجا بمانند اما همه ما باور داريم كه او يك فصل ديگر هم اينجا خواهد ماند. تنها يك بازيكن احمق در ســن 35 سالگي به انگليس ميآيــد مگر اينكه بداند از پس بازي در اينجا برميآيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.