دردنيايپيكه،همهعليهاونقشهميكشند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جرارد پيكه بــه اتفاقاتي كه در بازي رئــال مادريــد در خانه ويارئــال روي داد واكنــش نشــان داده و از داور بازي انتقاد كرده است. ســرخيو راموس هم جواب او را داده اســت. رئال مادريــد در اين بازي دو بر صفر عقب بود اما توانســت سه بر دو پيروز شود. گل تساوي آنها روي يك ضربه پنالتي به ثمر رســيد، در حالي كه تصاوير آهسته نشان ميداد كه داور احتمالا اشتباه كرده است. پيكه پس از اين مسابقه نوشــت: «داوري بد باعث شد كه اختلاف امتياز اين دو تيم به 8 برسد. اين تصاوير را هم خود رسانههاي مادريدي منتشر كردهاند.» او چهار تصوير را به توييت خود الصاق كرده كه نشان ميدهند تصميم داور بسيار بحثبرانگيز بوده است.

راموس: همه از دنياي پيكه خبر داريم

در دنيــاي او، همه دارند عليهاش نقشــه ميكشند. داوران كار سختي دارند. ما بايد تلاش كنيم كه آنها كارشــان را بتوانند با راحتي انجام دهند.» راموس درباره ســه امتياز بســيار مهمي كه تيمش گرفت هم صحبت كرد: «مهم بود كه پيروز شويم. از نظر رواني اين برد خيلي مهم بود. فاصلهها بسيار كم است و رقابت بين تيمها پاياپاي اســت. نبرد قهرماني تــا آخرين روز ادامه خواهد داشت. در فوتبال فاصله بين تيمها دارد روز به روز كمتر و كمتر ميشود.»

پاسخ راموس به آلوز

رامــوس همچنيــن درباره مســائل مختلف ديگري هم صحبت كرده است. او به موضــوع دعوايش با دني آلوز، همتيمي ســابقش پرداخته. آلوز و راموس در سويا همبازي بودند و سپس راهي رئال مادريد و بارسلونا شــدند. آلوز گفته بعيد ميداند راموس سويا را دوســت داشته باشد. اين در حالي اســت كه سويا تيم شهر راموس اســت. كاپيتان رئال هم گفته آلوز كسي نيســت كه بخواهد درباره وفاداري به تيم صحبت كند. او گفته اســت: «اين حرفها را آلوز زده، كســي كه يك ســال عاشق برزيل اســت، ســال بعد تصميم ميگيرد عاشق اسپانيا شــود و سال بعد هم ايتاليا. احساســات من را نميتوان اندازه گرفت. شما يا بدون احساسات متولد ميشويد يا با احساسات. ديگر مهم نيست كه ديگران چه ميگويند ».

ما بايد در كل بازي بهترين عملكرد را داشته باشيم

از اين مدافع مياني اســپانيا پرسيدند كه آيــا رئال دو بــازي متفــاوت را برابر ويارئال به نمايش گذاشت و او گفت: «فكر نميكنم. ما ميخواهيــم بهترين عملكرد خود را در كل مســابقه داشــته باشيم اما ما بايد بــراي كار حريفمــان ارزش قايل شــويم. ما بايد از اشــتباهات خود درس بگيريــم و بخواهيــم كه تا جــاي ممكن نمايشــي يكدســت و بيفراز و نشــيب داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.