مورينيو: زلاتان ما را قهرمان كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

منچســتر يونايتد يك بار ديگر به لطف درخشــش مهاجم ســوئدياش زلاتــان ابراهيموويــچ، پيروز شــد و پيروزي كه منجر به اضافه شــدن يك جام ديگر به ويترين افتخاراتش شــد. شياطين سرخ در ورزشگاه ويمبلي با دو گل ايبرا و يكي ديگر از جسه ليندگارد ســاوتهمپتون را 3 بر 2 شكست دادند و جــام اتحاديــه را فتــح كردند. گل دوم زلاتــان در فاصله ســه دقيقه به پايان بازي به ثمر رســيد تا شياطين ســرخ را از شوك دو گل متوالي مانولو گابياديني براي قديسها- دو گلي كه كار را به تساوي كشاند - خارج كند.

ژوزه مورينيو، مربي منيونايتد در پايان بازي از ســتاره ســوئدي تيمش كه شــمار گلهايــش را بــا پيراهن پرافتخارتريــن تيــم جزيــره به 26 رساند، تمجيد كرد و به شبكه اسكاي اسپورتس گفت: «راستش را بخواهيد من فكــر ميكنم كه مــا پيروزيمان در ايــن بازي را مديــون ابراهيموويچ هستيم. در مســابقهاي كه حريف در دقايقي طولاني از مــا بهتر بازي كرد، ابراهيموويچ خودش درخشيد. به نظر من با توجه به بازي كه ســاوتهمپتون ارائــه كــرد، حقــش بود مســابقه به وقتهاي اضافي كشــيده شــود. من كمي احساســي هستم. بردن اين همه جام كار آســاني نيســت من در تمام دوران كاريام خــودم را تحت فشــار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.