نيلسون41 ساله در ليگ دو پرتغال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نيلسون را يادتان هست؟ دروازهبان برزيلي پرسپوليس كه با اين تيم به عنوان نايب قهرماني جام حذفي رسيد و شهاب گردان را نيمكتنشين كرد. نيلسون پس از جدايي از پرســپوليس دوباره به ليگ پرتغال بازگشــت و در تيم يونيائو مديرا مشغول بازي شد. تيمي كه اين روزها در ليگ دو پرتغال و در ميانههاي جدول آن حضور دارد.

نيلسون ۴1 ســاله اين فصل 17 بار براي يونيائو مديــرا به ميدان رفته و 1۹ گل دريافت كرده. آماري مناســب براي دروازهبان تيمي كه رده دهم را در اختيار دارد. نيلســون در آخرين بــازي مقابل ويتوريــا گيمــارژ به ميــدان رفت و ۹0 دقيقه در تركيب تيمش حضور داشــت. حاصل تلاش او و همتيميهايش برد يك بر صفر بــود. بردي كه به اين تيم كمك كرد تا رده دهم جدول را به دست بياورد.

بــه نظــر ميرســد نيلســون فكر خداحافظي در ســر ندارد. او ۴1 ســاله شده اما همچنان در ليگ پرتغال مشغول بازي اســت. او ميكوشــد آمار مناسبي از خــود بر جا بگذارد تا شــايد بتواند بار ديگر طعم بــازي در ليگ برتر پرتغال را بچشــد. البته كه وقوع اين اتفاق با توجه به سن و ســال نيلسون كمي بعيد است. دروازهباني كه خاطرات خوبي از خود در ذهن هواداران پرسپوليس بر جا گذاشت، البته جز فينال جام حذفي و بازي مقابل سپاهان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.