شادي خياباني تيم شجاعي پس از شكست ياران انصاريفرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيــروزي بزرگ تيم پانيونيوس برابر المپياكوس در هفته بيســتودوم سوپر ليگ يونان شب پرشــوري را براي ياران مسعود شجاعي در خيابانهاي آتن رقم زد. شور و شــوق عجيبي تيم پانيونيوس را پــس از پيــروزي يك بر صفــر برابر المپياكــوس فرا گرفت. هواداران اين تيم آتني پس از پايان بازي به خيابانهاي آتن سرازير شدند تا جشن پيروزي بزرگ برابر قهرمان ۶ فصل اخير ســوپر ليگ يونان را برپــا كنند. در جريان برپايي شــادي هواداران پانيونيوس عدهاي از بازيكنان و كادر فني روي سقف اتوبوس اختصاصي ايــن تيم رفتند تا در اين جشــن حضور پرشورتري داشته باشند. تيم پانيونيوس مهمترين پيروزي فصل خود را در غياب مسعود شجاعي به دليل محروميت برابر المپياكوس كسب كرد. كريم انصاريفرد، مهاجم پيشين پانيونيوس كه ماه گذشته ميلادي بــه المپياكوس پيوســته بود از دقيقــه ۶1 اين بــازي وارد زمين شــد اما نتوانســت مانع شكســت غيرمنتظره تيمش شــود. در جدول ردهبندي سوپر ليگ يونــان تيم المپياكوس با ۵1 امتياز صدرنشين است و پانيونيوس ۴۴ امتيازي رتبه دوم را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.