نمره خوب قوچاننژاد در هفته بيست و چهارم ليگ هلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوشان ايراني تیمهاي هیرنفین و آلكمار نمرههاي فني خوب و ضعیــف در ديدارهاي هفته بیستوچهارم ارديويژه هلند كســب كردنــد. مجله فوتبال اينترنشنال هلند پس از پايان ديدارهاي باقیمانده هفته بیستوچهارم ارديويژه هلند طبق روال همیشــگي اقدام به ارزيابي فني عملكرد بازيكنان و انتخاب 5 بازيكن برتر هفته كرد. يرنس تورنسترا، بازيكن فاينورد بــا دريافت نمره ‪8/ 5‬ عنوان برترين بازيكن هفته را از آن خود كرد. يوكي كوباياشي، همتیمي رضــا قوچاننژاد در هیرنفین نیز بــا نمره ‪/7 5‬به جمــع 5 بازيكن برتــر هفته بیستوچهارم ارديويژه هلند راه يافــت. رضــا قوچاننژاد، مليپوش ايراني تیم هیرنفین با حضور90 دقیقهاي در بازي برابر رودا و به ثمر رساندن يك گل نمره خوب 6 را از مجله فوتبال اينترنشنال به دست آورد.

هیرنفیــن در اين بازي با نتیجه 3 بر صفــر به پیروزي رســید. علیرضا جهانبخش، بازيكن آلكمار هم كه از دقیقه 56 بازي برابر زووله وارد میدان شده بود ضعیفترين نمره را در میان بازيكنان تیمش كســب كرد. مجله هلندي به عملكرد 34 دقیقهاي مليپوش ايراني در ديــدار تیمهــاي آلكمار و زوولــه كه با تســاوي يك بر يك خاتمــه يافت نمره ضعیف 4 را اختصــاص داد. در جدول ردهبندي ارديويژه هلند تیم فاينورد با 63 امتیاز صدرنشین اســت. تیمهاي آژاكس )58) و آيندهوون )52( در ردههاي دوم و سوم قرار دارند. تیمهاي اوترخــت )40(، آلكمار )37( و هیرنفین )36( رتبههاي چهارم تا ششم جدول ردهبندي را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.