روستوف پيشنهاد گزاف چينيها براي سردار را رد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك رســانه روسي عنوان كرد ســردار آزمون پيشنهادي گزاف از ليگ فوتبال چين را رد كرده اســت تا در روستوف بماند. يك سايت روسي نوشته باشگاه روستوف پيشنهادي رسمي از ليگ چين براي سردار آزمون دارد كه اين پيشنهاد را رد كرده است. به اين ترتيب آزمون اين فصل هم در روستوف ميماند. هنوز مشخص نشده اســت كه كدام باشگاه چيني به سردار آزمون پيشــنهاد داده اســت اما همانطور كه خود آزمون عنوان كرد، قصد دارد تا شروع جام جهاني 201۸ در ليگ روسيه بماند.

آزمون به همراه ديگر همتيميهايش در روســتوف خودشــان را براي بــازي در ليگ اروپا آماده ميكنند. آنها پنجشــنبه هفته آينده بايد در خانه پذيراي منچســتريونايتد باشند. ســردار آزمون يكي از بازيكنان خوب تيم ملي كشــورمان اســت كه در كشور روســيه در تيمهاي مختلف درخشش خوبي داشــته و اين فصل در خدمت روســتوف خواهد بــود. او در تيم ملي كشورمان هم جايگاه ثابتي دارد و يكي از اميدهاي كشورمان براي ديدارهاي پيش روي تيم ملي اســت. ضمن اينكه كارلوس كيروش سرمربي تيم ملي كشورمان روي درخشش او در بازيهاي جهاني نيز حساب باز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.