عمر السومه: ميدانيم ذوبآهن تيم قدرتمندي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

قاســم حداديفر اين فصل را با بدشانســي شــروع كــرد. او قبل از شــروع فصل شــانزدهم و در تمرينات مصدوم شــد و براي مــدت زيــادي از فوتبال دور مانــد. حداديفر بــه خاطر ايــن مصدومیت خیلي ناراحــت بود و خودش را بدشــانس مينامیــد امــا حالا او بــا روحیــه و آمادگي بالايي برگشــته تا بــه تیمش در آســیا و البتــه ادامه رقابتهــا كمك كند. كاپیتان دوم ذوبآهن اصفهان كه در بازي با العین امارات بهعنوان بازيكن ذخیره به میدان رفت، حالا فكر ميكند آمادگي بالايي دارد و ميتواند حتي نود دقیقه هم براي تیمش بازي كند. قاسم حداديفر كه گروه تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را سخت ميداند، در مورد بازي با الاهلي عربستان كه در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار ميشود، شرايط ذوبآهن براي اين بازي، آمادگي خودش و.... صحبت ميكند.

بعد از تســاوي مقابل العین امارات، اين هفته بايد مقابل الاهلي عربستان به میدان برويد. آن هم در كشور ثالث يعني مسقط عمان. اين حريف عربستاني خود را چقدر ميشناسید؟

در اين هفته بازيهاي الاهلي عربستان را ديديــم و كادرفني آنهــا را آناليز كرده. به نظرم الاهلي تيم خيلي خوبي است و ما بازي خيلي ســختي داريم. البته ما تمرينات خوبي انجام داديم و آماده بازي هســتيم. انشاءا... با دعاي خيــر مردم بتوانيم بازي خوبي انجام بدهيــم و با دســت پر زمين را تــرك كنيم. نتيجه اين بازي بــراي ما اهميت زيادي دارد كه اميدوارم در آن موفق باشيم. شرايط تیم الان چطور است؟

خدا را شــكر در اين مــدت تمرينات خيلي خوبي داشــتيم و همه بازيكنان كاملا آمــاده هســتند تا با قــدرت مقابــل الاهلي عربســتان به ميدان برويــم. مقابل تيمي كه هفته گذشــته مقابــل بنيادكار توانســت به پيروزي 2 بر صفر برسد.

بعد از بازي هفته اول، اكثر تیمهاي ايراني به كشور برنگشتند و در كشوري كه بازي دوم داشــتند كار خود را دنبال كردند اما ذوبآهن برگشــت. دلیل اين تصمیم چه بوده؟

به هر حال مــا اينجا زمين و امكانات خيلي خوبي داريم كــه ترجيح داديم در اين فاصلــه در اصفهان كار خــود را دنبال كنيم. البته اين مساله نظر كادرفني بود كه من فكر ميكنم تصميم خيلي خوبي گرفته شد.

بعد از مصدومیت طولانيمدتي كه داشــتي، در 2 بازي به صورت بازيكن ذخیره بــه میدان رفتي. الان شــرايط خودت چطور اســت و چقــدر آماده هستي؟ ميتواني بهعنوان بازيكن ثابت به میدان بروي؟

خدا را شكر شرايط بهتر است. انشاءا... بتوانم به تيــم كمك كنم اما اينكه به صورت ثابــت به ميدان بروم يــا بازيكن ذخيره، نظر سرمربي تيم است كه به آن احترام ميگذارم.

منظورم اين است كه توانايي انجام بازي 90 دقیقهاي داري؟

مــن تمرينات خوبي را پشــت ســر گذاشــتم و اميدوارم هر چند دقيقه كه بازي ميكنم براي تيمم موثر باشــم و بتوانم كمك كنم كــه به موفقيت برســيم. در واقع هدفم كمك اســت، چه يك دقيقه بــازي كنم چه نود دقيقه.

سال گذشته در لیگ قهرمانان آسیا گروه سختي داشتید، امسال هم شرايط همینطور شده. فكر ميكني گروه امسال سختتر است يا گروه پارسال؟

فكر ميكنم هر 2 ســال ذوبآهن در گروه سختي قرار گرفت. انشاءا.... امسال هم بتوانيم مثل پارســال نتايج خوبي بگيريم و از گروهمان صعود كنيم.

ميتوانید ذوبآهن آن سالي شويد كه توانست نايب قهرماني لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاورد؟

شــرايط آن موقع فــرق ميكرد ولي امسال هم تيم خوبي داريم. اميدواريم كه آن من تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتم و امیدوارم هر چند دقیقه كه بازي ميكنم براي تیمم موثر باشم و بتوانم كمك كنم كه به موفقیت برسیم. در واقع هدفم كمك است، چه يك دقیقه بازي كنم چه نود دقیقه. روزها براي ذوبآهن دوباره تكرار شود و باعث شادي و افتخار ايران شويم. نتیجه بازي با الاهلي عربســتان را چطور پیشبیني ميكني؟ پيشبيني خيلي سخت است چون ما دوست داشتيم در زمين خودمان بازي كنيم ولي نشــد. با اين حال تمــام تلاش خودمان را ميكنيــم كه برنده بازي باشــيم. من فكر ميكنم نتيجه اين بازي بــراي هوادارانمان خيلــي اهميت دارد. بــه خاطر همين همه با تمام توان به ميدان ميرويم تا نتيجه ايدهآلي به دست بياوريم. هر چند كار سختي داريم و بايد باهوش و با حوصله كار كنيم. پس به برد خیلي امیدوار هستید؟

ما هميشــه براي كسب پيروزي به ميــدان ميرويم و حتي در بــازي با العين هم اين مساله را نشان داديم و خيلي خوب و حسابشــده كار كرديم كــه به گل هم رســيديم اما در ادامه روي يك اشتباه گل خورديم تا نتيجه مساوي شود. در اين بازي كمي بدشانسي آورديم وگرنه ميتوانستيم العين كه نايب قهرمان آسيا هم شده را در خانه خودش شكست دهيم. به هر حال اين بازي گذشــته و بايد در بازيهاي بعدي به فكر پيروزي باشيم.

عمــر الســومه مهاجــم الاهلي عربســتان كه يكــي از بهترينهاي تيمش به حســاب ميآيد، بهعنوان كاپيتان اين تيم در كنفرانس خبري پيش از بازي با ذوبآهن حضور پيدا كرد و درباره اين بازي حرف زد.

الســومه با بيان اينكه ميدانيم ذوبآهــن تيــم قدرتمندي اســت، درباره بازي هفته دوم ليگ قهرمانان آســيا كه در ورزشگاه سلطان قابوس مســقط برگزار ميشــود، ميگويد: «بازي ســختي مقابــل ذوبآهن در پيــش داريم اما به عمــان آمديم تا بتوانيم اين بازي را به ســود خود به پايان برسانيم و ششمين امتياز را به دست بياوريم. ميدانيم ذوبآهن تيم قدرتمندي است و اميدواريم بتوانيم برابــر آنها بــازي خوبي بــه نمايش بگذاريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.