اصغري مقدم: با 6 بازيكن مقابل فرشآرا بازي كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جواد اصغري مقدم ســرمربي تيم فوتســال دبيري تبريز دربــاره پيروزي تيمش مقابل فرشآرا مشــهد ميگويد: «همانطــور كه قبلاً هم گفتم تيمي كه در اواخر فصل با كمبود بازيكن روبهرو شــود مطمئناً يك جا كــم ميآورد. ما هفته گذشــته با ۷ بازيكن مقابل گيتي پســند بازي كرديــم و طبيعي بود كه بازيكنانمــان براي ديدار بــا فرش آرا خسته باشند.تيمي كه مدعي قهرماني اســت و براي رســيدن به مقام نخست مسابقات تلاش ميكند حق اشتباه در يك بازي را ندارد.

ما يك نيمــه بد بازي كرديم ولي در اين مــورد به بازيكنانم حق ميدهم چون در ديــدار با فــرش آرا، عليرضا عســگري را هم به علت مصدوميت در اختيار نداشتيم و با شش بازيكن بازي كرديم. با توجه به اينكه 2 بر صفر عقب افتاديم نتوانستيم از بازيكنان جوان هم اســتفاده كنيم.ما نيمه اول را بد شروع كرديــم و دو گل دريافــت كرديم اما در نيمه دوم هر چه در توان داشــتيم بــهكار گرفتيم تــا ۳ امتياز بــازي را بگيريم.

در هفتههــاي پايانــي فصل قرار داريم و بايد نتيجه زحمات يك ســاله را به بهترين نحو برداشت كنيم. ما زود به بازي برگشــتيم و بــا همت بچهها و حمايت هواداران توانستيم در روزي كه دروازهبان حريف هم خوب بود بازي را با برد پشت سر بگذاريم».

اصغري مقــدم در رابطه با نتيجه ديدار گيتي پســند و تأسيسات دريايي ميگويد: «هميشه نيم نگاهي به نتايج حريفان داريم اما ترجيح ميدهيم براي جلوگيري از ورود استرس به تيم، زياد در مورد نتايج حريفــان تمركز نكنيم. امروز برد شــيريني كسب كرديم اما با خبري كــه از اصفهان رســيد كاممان كمي تلخ شــد. با اين حال از تأسيسات دريايي و وحيد شمسايي تشكر ميكنم كه جوانمردانه بازي كردند. ما تلاشمان را در دو هفته آتي نيز انجام ميدهيم تا بهترين نتايج را كسب كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.