حسيني: قدم به قدم پيش ميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبــي حســيني ســرمربي ذوبآهنيها با بررســي بازيهاي الاهلي عربستان، شــناخت خوبي از اين تيم دارد و به دنبال متوقف كــردن اين تيم در بازي پيش رو است.

حســيني كــه مثل سيروس پورموسوي براي اولين بار است سرمربيگري در ليگ قهرمانان آسيا را تجربــه ميكند، خيلي دوســت دارد در همين تجربه اول، به موفقيت چشــمگيري برســد و حداقــل تيمش را از گروه خود بــالا ببرد و به مرحله حذفي برساند. سرمربي ذوبآهن كه از بازي مقابل الاهلي عربستان فقط برد ميخواهد، در مــورد اين بازي از هفته دوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا ميگويد: «بعد از بازي با العين ســعي كرديــم تمرينات خوبي داشــته باشــيم و براســاس بازيهاي الاهلي تمرينات خود را طراحي كرديم، اميدواريم امروز بتوانيم بازي خوبي در برابر آنها به انجام برسانيم.»

مجتبــي حســيني درباره بررســي تيم الاهلي عربســتان ادامه ميدهد: «ما ســه بازي اين تيم در ليگ و آخرين بازيشــان در ليــگ قهرمانان را آناليز كرديــم و ميدانيم چطور بايد روبــهروي ايــن تيم بايستيم.» حســيني در رابطــه با غايبــان تيمش هم ميگويد: «ما تنها يــك بازيكن مصدوم داريم و او هم محمدرضا عباسي است.» سرمربي ذوبيها در مــورد اهداف تيمش در ليگ قهرمانان آســيا اينچنين توضيح ميدهد: «تيم ما، يك تيم جوان است، بازي به بازي به پيش ميرويم تا بتوانيم به اهداف خود برسيم، با توجه به شرايط و بازيكنان جواني كه داريم به دنبال اين هســتيم تا بتوانيم در هر بازي به اهداف خود برســيم و قدم قدم به پيش برويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.