شمسايي: نميخواستند تاسيسات قهرمان شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي - بازيكن تيم فوتسال تاسيسات دريايــي درباره شكســت تيمــش مقابل گيتيپســند ميگويد: «ما بازنده شــديم امــا انصافا بايــد گيتيپســند را با اختلاف ميبرديم. خوشــبختانه اخلاق را نباختيم ولــي تيم مقابــل بايــد بداند همــه چيز قهرماني نيســت. من ۵ ســال در اصفهان زحمت كشــيدم و قهرمانيهــاي متعددي كســب كردم.تماشــاگران اصفهاني سنگ تمام گذاشــتند و با من كاري نداشتند اما رعايــت خانوادههاي بازيكنانــم را نكردند. همچنين يكي دو نفر پشــت ســر من در جايگاه تماشــاگران از ابتداي بازي فحاشي ميكردند.» او با بيان اينكه برخي امســال تيمش را نابــود كردند اينطــور ميگويد: «دوست نداشتند تاسيسات دريايي سومين قهرمانياش را كســب كند. سرمان را مثل آب خــوردن بريدنــد. با اتفاقات امســال مشخص شد نميخواهند تاسيسات دريايي قهرمان شود.» شمســايي در پايان بازي با يرخي تماشــاگران درگير شــد: «به نظرم بايد فرهنگ تماشــاگران تغيير كند. با يك برد و باخت همه چيز را زير سوال ميبرند. خدا كند قهرمانيها فني باشد. دلم پر است چون ما هم آدميم و خانواده داريم. اينطور رفتارها جالب نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.