رجبزاده: از اقتدار فوتبال ايران دفاع خواهيم كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي رجــبزاده كاپيتــان ذوبآهــن اصفهــان كــه يكــي از بهترينهــاي تيمــش در اين فصل بوده و حتي در بازي با العين امارات نمايش خوبي داشت و به تيم خيلي كمك كرد، حالا كاملا آماده است تا در بازي با الاهلي عربستان هم بازي خوبي انجام دهد.

رجبزاده كه بارها گفته بود در بازي با تيمهــاي حوزه خليج فارس، ابتــدا بايد بــازي را كنترل كرد و در نيمه دوم به فكر گل زدن بود، درباره بازي امروز مقابل الاهلي عربســتان در هفتــه دوم مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان آســيا، ميگويد: «ميدانيم چه بــازي مهمــي پيــشرو داريم. الاهلي يكــي از تيمهــاي قدرتمند عربســتان است و ســعي ميكنيم با برنامهريزي كــه مربيانمان براي ما انجام دادند بتوانيــم مقابل اين تيم موفق شويم. بازي سختي مقابل اين تيم عربستاني پيشرو داريم اما سعي ميكنيم با پيــروزي مقابل الاهلي از اقتدار فوتبال كشورمان دفاع كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.