لك: هدفمان برگزاري جشن قهرماني در اهواز است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا لــك ســرمربي تيم گيتيپســند اصفهــان دربــاره پيــروزي تيمــش مقابل تاسيســات دريايي تهــران ميگويد: «بازي بســيار سخت و دشواري بود و شرايط جدول و نتايــج بازيهاي قبلي ما بــه نوعي بود كه بازيكنان اســترس زيادي را تحمل ميكردند و در مقابل، تاسيســات دريايــي با توجه به رتبهاي كه در جدول داشــت با خيال راحت پا به ميدان مســابقه گذاشته بود. تاسيسات دريايي بازيكنان بســيار خوبــي دارد و آنها بــازي را بهتر از ما آغاز كردند اما توانســتيم رفته رفته ســوار بر بازي شويم و با استفاده از موقعيتهاي خود ۳ امتياز بازي را كســب كرديم. جا دارد از تمامي بازيكنان تيم تشكر كنم، روز بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم و بــا وجود غيبت ۳ بازيكــن با تلاش فراوان توانســتيم نتيجه لازم را كسب كنيم.جا دارد از هواداران تيم گيتي پســند اصفهان تشكر ويژهاي داشته باشم كه با جان و دل در تمام شرايط ما را حمايت كردند و پشت ما بودند».

او ميخواهد جشن قهرماني را در اهواز بگيــرد : «حفاري جزو تيمهاي بســيار خوب ليگ امسال بوده است و عملكرد عالي داشته و با توجه به جايگاه در جدول شانس قهرماني دارد، البته ما نيز براي برد و جشــن قهرماني راهي اين شــهر ميشــويم و فكــر نميكنم حواشي خاصي در اين بازي رخ دهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.