تغيير زمان يك بازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســازمان ليگ برتــر فوتســال زمان جديد مســابقه دو تيم ياســين پيشرو قم و شهرداري ســاوه در هفته 2۵ رقابتهاي ليگ برتر فوتسال را اعلام كرد.بازي دو تيم ياسين پيشرو قم و شهرداري ساوه در هفته بيست و پنجم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال در فصــل ‪-9۵ 96‬به ميزباني تيم ياســين پيشــرو قم در روز جمعه ۱۳ اسفند ماه از ساعت ۱۸ برگزار ميشود.پيش از اين قرار بود اين ديدار از ساعت ۱6 برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.