قائدرحمتي: از كسب سهميه آسيا نااميد نيستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد حمدينــژاد كاپيتان نفت تهران از اينكه مشــكلات مالي تيمش همچنان ادامه دارد خيلي شاكي است اما به خاطر بازي مهم هفته بعد مقابل پرسپوليس، ترجيح ميدهند بدون اعتراض كارشان را دنبال كنند. البته براي بازگشــت به تمرينات، صحبتهاي مهدي تاج رييس فدراســيون فوتبال هم بيتاثير نبود. حمدينژاد درباره جلســهاي كه با تاج در مورد مشــكلات مالي باشگاه داشتند، ميگويد: «تاج با ما صحبت منطقي داشت و او به عنوان راس هرم فوتبال از ما خواست به تمرينها برگرديم و ما هم به احترام او، تمرينهاي تيــم را دوباره از پيش گرفتيم تا ببينيم در آينده چه اتفاقي ميافتد. ما طلب زيادي از ســال گذشته از باشگاه نفت داريم كه مالكان فعلي باشگاه ميگويند شــركت نفت هنوز باشگاه را به نام آنها نزده و شركت نفت هم ميگويد بهنام پيشــرو به طور كامل با آنها تسويه حســاب نكرده تا باشگاه را در اختيار اين شركت قرار دهد و ميگويد آنها اصلا پول ندارند. تاج با ما صحبت كرد تا آنها را نزد هم بياورد و با هم صحبت كنند كه مشكل سال گذشته ما حل شود».

كاپيتان نفت تهران با بيان اينكه در اين جلسه كسي از مالكان جديد باشگاه حضور نداشت و تنها بازيكنان و دايي حضور داشتند، ادامه ميدهد: «دايي در اين مدت از همه بيشــتر زير فشار است. هم به خاطر بازي حيثيتي كه پيش رو داريم كه آسيايي شدنمان را مشخص ميكند و در اين چند روز شايعاتي درست كردند كه نفتيها به خاطر بازي با پرسپوليس تمرين نميكنند. او از طرف ديگر به خاطر بازيكنان تحت فشــار است ولي خدا را شــكر بودن دايي نعمتي براي تيم است و او منجي بازيكنان و فوتبال آنهاســت. او موجب روند خوب ما شــده و باعث شد ما عليرغم اينكه ســال مالي خوبي نداشتهايم سال فوتبالي خوبي گذرانده باشيم. فوتبالدوســتان بايد به ما حق بدهند. ما پولــي نگرفتهايم ولي بايد ماليات كامل قراردادمان را بدهيم. من براي امسال بايد تا هفته بيست و سوم 80 درصد از مبلغ قراردادم را ميگرفتم ولي اين اتفاق نيفتاد. همچنين از ســال گذشــته 80 درصد طلب دارم. نامهاش هم موجود اســت ولي چيزي كه موجود نيست، پول است. ما اين اعتصاب را انجام داديم تا همه بفهمند فوتبال ايران آماتور است».

محمود قائدرحمتي هافبك ســپاهان از اميدواري تيمش براي كسب سهميه آسيا خبر ميدهد. قائدرحمتي درباره عملكرد سپاهان تا هفته بيست و دوم ليگ برتر ميگويد: «امسال سپاهان جوان شده و براي نتيجهگيري اين تيم جوان به زمان نياز دارد. اگر اين فرصت به مجموعه تيم داده شود مطمئن باشيد فصل آينده تيم خيلي خوبي خواهيم داشت كه براي قهرماني بازي ميكند.» هافبك سپاهان درباره اهميت بازي با ذوبآهن و رسيدن به سهميه آسيا ادامه ميدهد: «انشاءا... با پيروزي مقابل ذوبآهن نسبت به كسب سهميه آسيا اميدوار خواهيم شد. هنوز هشت هفته از مسابقات ليگ برتر باقي مانده و ما اصلاً از كسب سهميه آسيا نااميد نيستيم. تيم ما جوان و كمتجربه است و قطعاً در فصل آينده بهتر ميشود». 13 گل ساسان انصاری )فولاد خوزستان( 11 گل مهدی طارمی )پرسپوليس( 10 گل گادوين منشا )پيكان( 9 گل مرتضي تبريزي )ذوبآهن(، محمد قاضي )نفت تهران( 8 گل حسن بيتسعيد )استقلال خوزستان(، لوسيانو پريرا )گسترش فولاد( 7 گل كاوه رضايي )اســتقلال(، رحيم زهيوي )استقلال خوزستان(، مهدي رجبزاده )ذوبآهن(، فرزاد حاتمي )تراكتورسازي( 6 گل علي قرباني )استقلال(، وحيد اميري )پرسپوليس(، مرتضي آقاخان )پيكان(، لوسيانو ادينيو، محمد ايرانپوريان )تراكتورسازي( 5 گل محمد ابراهيمي )تراكتورسازي(، حامد شيري )سايپا(، محمد شادكام )صنعتنفت آبادان(، رضا خالقيفر )گسترش فولاد(، امين قاسمينژاد )ماشينسازيتبريز(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.