هاشمينسب: مشكلات سياهجامگان بر تفكر تاكتيكي ما غلبه كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي هاشــمي نســب، مربي ســابق ســياهجامگان دربــاره علت جدا شــدنش از اين تيم ميگويد: «به هر حال ما مشــكلاتي داشــتيم و براي حل اين مشــكلات راه حلي پيــدا نكرديم. نميخواهم بــه آنها دامن بزنم ولي چيزي كه واضح اســت اينكــه از زماني كه ما آمديم شــرايط نامناســبتر نيز شده اســت. بازيكنان با تمام توان بــراي تيم كار ميكننــد اما وقتــي تمركز نباشــد، كار آنها بيهوده محسوب ميشــود. چند ماهي هست كه وضعيت مالي سياهجامگان مناسب نيست و كادر فني و خداداد عزيزي با سلام و صلوات بازيكنان را نگه ميداشــتند و نميگذاشتند آنها اعتراض كنند. بازيكنــان علاوه بر اينكه اعتــراض نميكردند با جــان و دل براي تيم بازي ميكردند.»

او درباره عملكرد سياهجامگان در دوره حضور خود و خداداد عزيزي بر روي نيمكت اين تيــم توضيــح ميدهــد: «از بازيكنان راضي هســتيم. ما فوتبال خوب و باكيفيتي ارائــه ميدهيم اما مشــكل مالي باعث عدم تمركــز بازيكنان ما در خطوط حمله و دفاع شــده بود. به همين دليل نــه مهاجمان ما ميتوانستند با دقت توپهاي آخر را تبديل به گل كنند و نه مدافعان ميتوانســتند به نحو احســن توپها را دفع كنند. ما شايد از لحاظ نتيجهگيــري ضعيف كار كرديم اما از لحاظ كيفيت فني سطح بالايي از فوتبال را به نمايش گذاشتيم.»

هاشــمي نســب ميگويد: «با اين حال ديگر نميشد ادامه داد. چطور ميتوان نتيجه گرفت در حالي كــه بازيكنانم تمركز لازم را ندارند؟ تا اينجاي كار نيز ما آنها را مهار كرده بوديم. من از آنها تشــكر ميكنم كه به خاطر من و خداداد سكوت كردند و اعتراضي نسبت به مسائل مالي نداشتند.»

مربي سابق ســياهجامگان درباره دليل اضافه شــدن خود به اين تيم تأكيد ميكند: «داشتم زندگيام را ميكردم و فقط به خاطر كمك به رفيق و همبــازي قديميام خداداد، به عنوان مربي به تيم اضافه شــدم. حتي به بازيكنــان نيز گفتم كه به من مربي نگويند و من را به عنوان يك مشــاور و دوست بپذيرند زيرا كلمه مربي براي من بزرگ اســت. كار ما در حال پيشــرفت بود اما مشكلات باشگاه به افكار ما غلبه كرد و باعث شــد حاشيه زيادي براي باشگاه پيش بيايد و اين دليل به بنبست رسيدن ما بود.»

هاشمينسب درباره آينده سياهجامگان و همچنيــن كادر فني جديد اين تيم ميگويد: «اين تيم قطعــا در ليگ برتــر ميماند زيرا بازيكنان خوبي را در فهرست خود دارد و اگر مشكلات حل شــود، اين بازيكنان ميتوانند باعث افتخار استان خراسان شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.