دايي: بهترين بازيمان را مقابل پرسپوليس انجام ميدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي دايي ســرمربي نفت تهران با وجود اينكه پرسپوليس را دوست دارد اما ميخواهد بهتريــن بــازياش در ليگ امســال را مقابل قرمزهــاي پايتخت انجام دهــد: «قصد داريم بهترين بازي ليگ امسال را مقابل پرسپوليس برگــزار كنيم. خوشــحالم كــه تيمم جلوي پرســپوليس بازي ميكند. تيمي كه بهترين تيم حــال حاضر فوتبال ماســت و بازي ما با پرســپوليس صحنههاي بسيار جذابي را براي فوتبال ايران ايجاد خواهد كرد.»

دايي درباره كار با جوانها ادامه ميدهد: «از بازي اين جوانــان لذت ميبرم اما اگر هم افتخاري در اين رابطه داشته باشم نه به خاطر خودم كــه به خاطر مهدي و ســاير بازيكنان جوان است. بازيكناني چون نوراللهي، عاليشاه، طارمي و ديگران را من به پرســپوليس آوردم. البته مربيان زياد ديگري در دستههاي مختلف روي اين نفرات كار كرده بودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.